၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မူဝါဒအသစ္ ႏွင့္ စနစ္အသစ္

 

1.ဒႆနိကေဗဒ၊စိတ္ပညာ၊အေ႐ွ႕တိုင္းပညာႏွင့္ ဥပေဒပညာ ေမဂ်ာအထူးျပဳမ်ားသည္ (13.5.2019-17.5.2019)ထိ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေပးရပါမည္။

2.ျမန္မာစာႏွင့္ ပထဝီ ေမဂ်ာအထူးျပဳမ်ားသည္ (20.5.2019-24.5.2019)ထိ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေပးရပါမည္။

3.အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သမိုင္း ေမဂ်ာအထူးျပဳမ်ားမွာမူ (27.5.2019-31.5.2019)ထိ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္

ေဖာ္ျပပါရက္စြဲအတိုင္း (5)ရက္တိတိေက်ာင္းစတတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဝးသင္ေမဂ်ာအကုန္၊ ႏွစ္အားလံုးအကုန္တတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလံုး မပ်က္မကြက္(လံုးဝမပ်က္မကြက္) တတ္ေရာက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ရက္စြဲကိုေသခ်ာၾကည့္ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ထားၾကပါေနာ္။ ဒီႏွစ္ကမူဝါဒ အသစ္အရ စနစ္သစ္အေနနဲ႔တတ္ေရာက္ရမွာပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ အထက္ေဖာ္ျပပါ စနစ္သစ္သတင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအတိအက်ႏွင့္ အမိန္႔စာတမ္းမ်ားကို ထူးျခားမႈရွိသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။

8 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *