ရုရွားသန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီး၏ ဇနီးအသစ္ျဖစ္ခြင့္ရရန္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၀၀၀ အထိလာေလၽွာက္

အသက္ ၅၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႐ုရွားသန္း ႂကြယ္သူေဌးႀကီးက ဇနီးအသစ္ ရွာပုံ ေတာ္ဖြင့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမည္ ဝါဆိုသည္ကို ၎က ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ မည္မဟုတ္ဘဲ ၎၏သမီးႏွစ္ဦးႏွင့္သား တစ္ဦးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခိုင္းထားသည္။ ေရနံသူေဌးႀကီးသည္ ၎လုပ္ငန္းကို အ ႀကီးဆုံးသားအား အလုံးစုံ လႊဲထားၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း သားသမီးေပါင္း ငါးဦးရွိ သည္။

၎သည္ အိမ္ေထာင္ငါးႀကိမ္ျပဳၿပီး သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၎အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ တိုင္း အိမ္ေထာင္ေရးမွာအဆင္မေျပေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎က ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေလၽွာက္လႊာေခၚလိုက္ၿပီး လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္ အသင့္ေတာ္ ဆုံး မိန္းကေလးကို ၎၏သမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ သားတစ္ဦးက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္ပုံကို တီဗီတြင္ ထုတ္လႊင့္ ေနသည္။ သမီးႏွစ္ဦးက လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားကို ေျခအစ၊ ေခါင္းအ ဆုံးၾကည့္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ကို ၎တို႔စိတ္ ထဲရွိသည့္အတိုင္း အားမနာစတမ္းေျပာ ကာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အခ်ိဳ႕ကို ပြဲမွ ထုတ္ပစ္ သည္။

လာေရာက္ေလၽွာက္ထားသူမ်ားထဲ တြင္ ပြဲစီစဥ္သူ၊ စုံေထာက္၊ ေဘာ္လီေဘာ မယ္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည္။ ဖခင္ အတြက္ ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာဇနီးသစ္ကို သမီးမ်ားက ေ႐ြးေပးေနၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားေ႐ြးေပးသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးက လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအ မ်ိဳးသမီးသည္ သူေဌးႀကီး၏စံအိမ္တြင္ အတူလာေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ သည္။

အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ႐ုရွားသန္း ႂကြယ္သူေဌးႀကီးက ဇနီးအသစ္ ရွာပုံ ေတာ္ဖြင့္ေနသည္။ သို့ေသာ္ မည္သူမည္ ဝါဆိုသည္ကို ၎က ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ မည္မဟုတ္ဘဲ ၎၏သမီးႏွစ္ဦးႏွင့္သား တစ္ဦးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းထားသည္။ ေရနံသူေဌးႀကီးသည္ ၎လုပ္ငန္းကို အ ႀကီးဆုံးသားအား အလုံးစုံ လႊဲထားၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း သားသမီးေပါင္း ငါးဦးရွိ သည္။

၎သည္ အိမ္ေထာင္ငါးႀကိမ္ျပဳၿပီး သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၎အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ တိုင္း အိမ္ေထာင္ေရးမွာအဆင္မေျပေပ။ ထို့ေၾကာင့္ ၎က ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေလၽွာက္လႊာေခၚလိုက္ၿပီး လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအနက္ အသင့္ေတာ္ ဆုံး မိန္းကေလးကို ၎၏သမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ သားတစ္ဦးက ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို့ေရြးခ်ယ္ပုံကို တီဗီတြင္ ထုတ္လႊင့္ ေနသည္။ သမီးႏွစ္ဦးက လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားကို ေျခအစ၊ ေခါင္းအ ဆုံးၾကည့္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ကို ၎တို့စိတ္ ထဲရွိသည့္အတိုင္း အားမနာစတမ္းေျပာ ကာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အခ်ိဳ့ကို ပြဲမွ ထုတ္ပစ္ သည္။

လာေရာက္ေလၽွာက္ထားသူမ်ားထဲ တြင္ ပြဲစီစဥ္သူ၊ စုံေထာက္၊ ေဘာ္လီေဘာ မယ္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည္။ ဖခင္ အတြက္ ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာဇနီးသစ္ကို သမီးမ်ားက ေရြးေပးေနၿပီး ေရြးခ်ယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားေရြးေပးသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးက လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအ မ်ိဳးသမီးသည္ သူေဌးႀကီး၏စံအိမ္တြင္ အတူလာေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ သည္။

Crd:bahuthuta

5 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *