မီတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ ဘာလုိ႔​ေပးရတာလဲ

လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ား လစဥ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မလိုအပ္ဘဲ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း၊ အိမ္သုံးမီတာ တစ္လုံးတြင္ တစ္လ ၅၀ဝိ/- က်ပ္ ေပးေနရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေနမႈမ်ားရွိပါသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာသည္ ေရာင္းခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ငွားရမ္းေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ Rent Fee အေနျဖင့္ ေကာက္ခံ ခဲ့ၾကပါသည္။ အိမ္ရွင္ အမည္ေပါက္ေပးၿပီး ေနရာေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ေဆာင္႐ြက္၍ မရပါ။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဓာတ္အားတစ္ယူနစ္အတြက္ ကုန္က်ေငြ ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ မီတာ တစ္လုံးအတြက္ လစဥ္ ပုံေသ ေပးေဆာင္ရသည့္ Rent Fee ကို ေကာက္ခံ ေပးေလ့ရွိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မီတာတစ္လုံးလွ်င္ Fixed Prize အေနျဖင့္ ႐ူပီ ၄၅၀ (၆၈၅ဝိ/-က်ပ္) ေကာက္ခံမႈ ပါဝင္ပါသည္။ ပုဂၢလိက၊ အစိုးရဌာနမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္း လစဥ္ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။ ယခု မီတာ ေျပစာမ်ားတြင္ Rent Fee အေခၚအေဝၚအစား မီးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနရမႈ ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မီတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ အေနျဖင့္ ေရးသားေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္ျဖစ္ပါသည္။

မီတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခသည္ မီးသုံးသူမ်ား ေနအိမ္ ရွိ မီတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းအတြက္ ေတာင္းခံျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဓာတ္အားစတင္ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမွ မီးသုံးသူမ်ားအိမ္ အထိ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ခြဲ႐ုံမ်ား စသည္တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ေပး ေနရသည့္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္အခ်ိဳ႕ ကာမိေစရန္ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မီတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ ေပးရေသာေငြမွ ဓာတ္အားသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ ေနရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရပါသည္-

(က) မီးသုံးသူ ပေယာဂေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ မီတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ (ေရႀကီးမႈ ၊ မီးေလာင္မႈ၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း စသည့္) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ျခင္း တို႔အတြက္ မီတာ ဘိုး ေတာင္းခံမႈ မရွိဘဲ အစားထိုး တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

(ခ) မီတာကို ၾကာျမင့္စြာ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အသစ္လဲလွယ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ႏွစ္ၾကာ မီတာမ်ား၊ ရပ္၊ ပ်က္၊ ေႏွး မီတာမ်ားအား မီတာဘိုး ေတာင္းခံမႈ မရွိဘဲ အစားထိုး တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

(ဂ) ေခတ္မီ မီတာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ မီးသုံးစြဲသူမ်ားကို မီတာ စနစ္ အသစ္ အစားထိုး လဲလွယ္ေပးပါသည္။ ယခုအခါတြင္ လက္ရွိ Analog မီတာမ်ား ေနရာတြင္ Digital မီတာ စနစ္ျဖင့္ မီတာဘိုး ေတာင္းခံမႈ မရွိဘဲ အစားထိုး လဲလွယ္ တပ္ဆင္ ေပးပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရႀကီးမႈ၊ မီးေလာင္မႈ၊ မုန္တိုင္းတိုက္မႈ၊ ငလ်င္လႈပ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္အားလိုင္း၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ပ်က္စီးမႈ ၊ မီတာမ်ားပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါ သည္-

(က) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ မီတာ(၁၆၃၁၂)လုံး၊ ဧရာဝတီတိုင္း‌ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မီတာ(၃၇၅၂)လုံး ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းအား မီတာဘိုး ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ အစားထိုး လဲလွယ္တပ္ဆင္ ေပးခဲ့ ပါသည္။

(ခ) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ဂီရိမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မီတာ ၃၄၇ လုံး ပ်က္စီး၍ မီတာဘိုး ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ အစားထိုးလဲလွယ္ တပ္ဆင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

(ဂ) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေပါက္၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ မီတာ ၁၄၈ လုံး ပ်က္စီး၍ မီတာဘိုး ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ အစားထိုးလဲလွယ္ တပ္ဆင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

(ဃ) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ မီတာ ၅၅၃ လုံး ပ်က္စီး၍ မီတာဘိုး ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ အစားထိုး လဲလွယ္ တပ္ဆင္ ေပးခဲ့ပါ သည္။

(င) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ႏွစ္ၾကာမီတာ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္၊ ပ်က္၊ ေႏွး ျဖစ္ေသာ မီတာ ၈၇၈၃ လုံး လဲလွယ္ျခင္းတို႔ကို မီတာဘိုး ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ အစားထိုးလဲလွယ္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မီတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခသည္ ဓာတ္အားသုံးစြဲသူ၏ အိမ္တြင္ တပ္ဆင္ ထားေသာ မီတာပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအတြက္ အစားထိုး ကုန္က် စရိတ္သာမက မီတာ စနစ္အသစ္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္ ကုန္က်ေငြ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ကာမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္လည္း စိုက္ထုတ္ကုန္က်ေငြ ေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖင့္ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အသုံး စရိတ္မ်ားတြင္ ပိုမို သုံးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ Web စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

9 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *