ဂုတ္ထိပ္တံတား သမိုင္း….. ________________________

ဂုတ္ထိပ္နိဒါန္း
၁၈၈၅ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ( ၂၉ ) ရက္ေန႔တြင္
အထက္ျမန္မာနိဳင္ငံကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကၿပီး
ေနာက္ ၿဗိတိိသွ် အစိုးရသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြမ္းလံုၿမိဳ႕အထိ ရထား
လမ္းေဖါက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကသည္ ။


ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ရာတြင္ အႀကီးမားဆံုး
အခက္အခဲမွာ ေနာင္ခ်ဳိနွင့္ ေက်ာက္မဲခရိုင္
ေနာင္ပိန္ၿမိဳ႕အၾကားဂုတ္တြင္းလွ်ိဳကမ္းပါးႀကီးကိုဆက္သြယ္ရသည့္လုပ္ငန္းပင္ ္ျဖစ္ေလသည္ ။
ကမ္းပါးျပတ္ ေခ်ာက္ႀကီးမွာ တစ္ဘက္နွင့္
တစ္ဘက္ ေပ နွစ္ေထာင္ေက်ာ္မွ် ကြာလွမ္းေန
ၿပီး နက္ရွဳိင္းလွသည့္ လ်ွဳိႀကီးမွာ ေပ ( ၃၀၀ )
ေက်ာ္မွ် ရွိေနျပန္ရာ ထို ေက်ာက္ေတာင္ကမ္း
ပါးျပတ္ႀကီးနွစ္ဘက္ကို ရထားတစ္စင္း ျဖတ္သန္းသြားလာနွဳိင္ေသာတံတားႀကီးတည္
ေဆာက္ရန္မွာလြယ္ကူလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အဂၤလန္နိဳင္ငံ
လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ( Sir A . M . Fendal In Co ) အား တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ပံုစံဒီဇိုင္းအပ္နွံ၍ ေဆာက္လုပ္ရန္ကိုမူ အေမရိကန္နဳိင္ငံရွိ ( Pennsylvania and Maryland ) ကုမၸဏီအားတာဝန္ေပးအပ္နွံခဲ႔ေလသည္ ။

ေတာအထပ္ထပ္ေတာင္အသြယ္သြယ္ကို
ျဖတ္သန္းေဖါက္လုပ္ရသည့္ ဂုတ္ထိတ္တံတား
စီမံကိန္းသည္ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕မွရထားလမ္းအတိုင္း
( ၇ )မိုင္ခန္႔အကြာ မိုင္တိုင္ ( ၄၆၃ . ၀၉ ) တြင္
စတင္ၿပီး ျမန္မာနဳိင္ငံရွိတံတားမ်ားတြင္အျမင့္
ဆံုးေသာတံတားျဖစ္ခဲ႔ေလသည္ ။

အေမရိကန္နဳိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွသေဘၤာ
ႀကီးမ်ားျဖင့္တင္ေဆာင္ယူလာေသာ တံတား
သံေပါင္ ႀကီးမ်ားကို ထိုတံတားတည္ေဆာက္ ိ
ရန္ေနရာအထိခဲရာခဲဆစ္ သယ္ယူၿပီး
( ၁၈၉၉ )ခုဧၿပီလ ( ၂၈ )ရက္မွ စတင္တည္
ေဆာက္ခဲ႔ၾကရာ ( ၁၉၀၀ ) ျပည့္နွစ္ နဳိဝင္ဘာ
လ ( ၁ )ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ႔ပါသည္ ။


အထက္ပါ တင္ျပရက္စဲြသည္ လမ္းအူေၾကာင္း
ေဖါက္ျခင္း သံေပါင္မ်ားသယ္ယူျခင္းနွင့္ ေျမျပင္အေနအထားခ်ိန္ညွိျခင္းမ်ားအပါအဝင္
ျဖစ္ပါသည္ ။ အမွန္တစ္ကယ္တံတားအုတ္ျမစ္
ခ်သည္မွၿပီးစီးသည္အထိမူ တည္ေဆာက္ခ်ိန္
ကိုးလ သာရွိခဲ႔ပါသည္ ။

တံတားႀကီး၏ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေက်ာက္
ေတာင္ႀကီးမ်ားကို ထြင္းေဖါက္၍ ဥမင္လိႈင္ေခါင္းႀကီးနွစ္ခုကိုလည္း ရထားျဖတ္သန္းရန္ေဖာက္လုပ္ၾကရျပန္ပါသည္ ။တံတားႀကီးေဆာက္လုပ္ခ်ိန္မွာ ကိုးလတာသာလ်င္ၾကာျမင့္ခဲ႔ေသာ္လည္း ခိုင္မာမႈ နွင့္စံနစ္က်ျခင္းတို႔ကို ယခုတိုင္အသံုးျပဳ၍ရေနျခင္းကပင္ သက္ေသမဟုတ္ပါေလာ ။

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ ျမန္မာနဳိင္ငံ
ကိုသိမ္းပိုက္ထားေသာဧည့္သည္မ်ားသာျဖစ္
ၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔ယာယီအက်ဳိးခံစားခြင့္
အတြက္ လုပ္ငန္းတိုင္းကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္း
မလုပ္ခဲ႔ၾကဘဲ က်က်နန ေသေသခ်ာခ်ာ စံနစ္
ေကာင္းမ်ားျဖင့္ တာဝန္ယူေလးစားစြာေဆာင္
ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္ကိုျဖင့္ အတုယူၾကရမည္
ျဖစ္ပါေလသည္ ။


ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနဳိင္ငံ အနွံ႔အျပား၌
လမ္းမ်ား တံတားမ်ား အေဆာက္အဦႀကီးမ်ား
တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ အခ်ိန္မတိုင္မီပ်က္စီး
ျခင္း ၊ ၿပိဳက်ျခင္း ၊ စံနစ္မက်ျခင္း နွင့္ ယိုင္ရြဲ႕ေန
ေသာလမ္းအူေၾကာင္းမ်ား ေပၚတြင္ တြန္႔လိမ္
ခံုးခြက္ေနေသာ နဳိင္ငံတကာစံခ်ိန္မီဟု ေၾကြး
ေက်ာ္္ျခင္းခံထားရသည့္ အျမန္လမ္းမႀကီး မ်ား
နွင့္ တံတားႀကီးမ်ား စီမံကိန္းအေဆာက္အဦမ်ား
မွာ အၿမဲတမ္းတစ္ခုခုလိုေနသလိုခံစားျမင္ေတြ႕
ေနရမည္ျဖစ္ပါေလသည္ ။

စာရႈသူမ်ားေရာ ထိုလိုအပ္ခ်က္သည္ အဘယ္ပါနည္းဟု စဥ္းစားမိပါသေလာ ။ စာေရးသူအေနျဖင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္မိသည္မွာ
“” ေစတနာ “” ဟူေသာစကားစုကေလးနွင့္
တာဝန္သိတတ္ျခင္း ဟူေသာအေၾကာင္းတရား
ကေလးပင္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ေနမိပါ
ေတာ့သည္ ။

🇲🇲 အညာသားစြယ္စုံက်မ္း

142 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *