လူ​ေတြမသိ​ေသးတဲ့ ဧရာဝတီျမစ္​​ေဘးက အ​ေကာင္​​ေတာင္​နဲ႔ ႐ႈ့ခင္​းမ်ား

☸ အေကာက္ေတာင္ သမိုင္း ☸

အေကာက္ေတာင္ ၏ သမုိင္းေၾကာင္း
ရဲ႕ အစ ကုိ ေျပာရမယ္ဆုိရင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ျမိဳ႕နယ္စု
၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ထုံးဘုိျမိဳ႕ အနီး
တြင္ တည္ရွိပါတယ္ ။

 

သမုိင္းေၾကာင္း အစ …

အေကာက္ေတာင္ သမုိင္း အဆုိအရ

အေကာက္ေတာင္ ကုိ ေရွးအခါက
“ရတနာပုဥၥေတာင္ေတာ္ျမတ္”ဟု
ေခၚဆုိေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။

အေကာက္ေတာင္​ သမုိင္း အေၾကာင္း ကုိ
ရွာေဖြ ေလ့လာမူ မ်ား အရ လြန္ခဲ႔တဲ႔
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ က

ထုံးဘုိျမိဳ႕ တည္ရွိရာ ဧရာ၀တီျမစ္
အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ တြင္
သီရိဘဂၤလြန္ အမည္ ရွိေသာ
ျမိဳ႕ႀကီး တစ္ျမိဳ႕ ရွိခဲ႔ ပါတယ္ ။

ထုိျမိဳ႕ တြင္ သီရိဘဂၤလြန္ မင္းႀကီး ထီးနန္း
စုိးစံ ခဲ႔သည္ ဟု သိရွိရ ပါတယ္ ။

သီရိဘဂၤလြန္​ မင္းႀကီး ၏ ေတာ္နန္းစံ မိဖုရား
မွ သားေတာ္ ( ၃ ) ပါး ထြန္းကား ခဲ႔ပါတယ္ ။

သားေတာ္ႀကီး မွာ “မဟာပုဥၥမင္းသား” ၊
သားေတာ္လတ္ မွာ “စူဠပုဥၥမင္းသား”
ႏွင့္ သားေတာ္ငယ္ မွာ “သံပုဥၥမင္းသား”
ဟူ၍ သိရွိ ရပါတယ္ ။

မင္းႀကီးသည္ သားေတာ္ႀကီး “မဟာပုဥၥ
မင္းသား”ကုိ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား ရားထူး
ေပးသနား ျပီး သိဒၶၶ၀နျမင္း ကုိ
ေပးေတာ္ မူ၏ ။

ျမတ္စြာဘုရား ၏ သရီယ ဓါတ္ေတာ္ ( ၃ ) ဆူ
ကုိ သိရီဘဂၤလြန္မင္းႀကီး ကုိးကြယ္ရန္ ဟူ၍
ထူဆန္းစြာ ဆက္သ ေရာက္ရွိ လာေသာ
အခါတြင္

သားေတာ္ ( ၃ ) ပါး တုိ႔ကုိ တစ္ဆူစီ ေပးအပ္
၍ အေကာက္ေတာင္ ေပၚ တြင္ ေစတီ သုံးဆူ
တည္ ေစတယ္ ။

ထုိအခါ ေတာင္ေတာ္ေပၚ တြင္ ရွိေနေသာ
၀ိဇၨာ ၊ ေဇာ္ဂ်ီ ၊ တပသီတုိ႔သည္ မင္းသား
( ၃ ) ပါး ဘုရား တည္ရန္ လုိအပ္ေသာ
ေရႊေငြ ရတနာ မ်ားကုိ ျပည့္စုံ လုံေလာက္
ေအာင္ ျပဳျပင္ စီမံ ဖန္တီး ေပးၾကပါတယ္ ။

သားေတာ္ႀကီး “မဟာပုဥၥ” မင္းသား သည္
ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ရတနာ တုိ႔ကုိ “သိဒၨၶၶ၀”နတ္ျမင္း
ႏွင့္ တင္၍ ရတနာ မ်ားကုိ ဌာပနာ ကာ
ေတာင္စြန္း တြင္ ေစတီ တည္ထား
ေသာေၾကာင့္ “ရတနာပုဥၥေစတီ”
ဟု ဘြဲ႕ေတာ္ ခ်ီခဲ႔ ပါတယ္ ။

ရတနာ ပစၥည္းမ်ား ကုိ သိဒၶ၀နတ္ျမင္း ျဖင့္
တင္ေဆာင္ ယူခဲ႔ျပီး ဌာပနာဟသည္ကုိ
အေၾကာင္းျပဳ ၍ ေရႊျမင္းတင္​
ေစတီေတာ္ ဟုလည္း
ေခၚဆုိၾကပါတယ္ ။

သားေတာ္လတ္ “စူဠပဥၥမင္းသား” သည္
“ရတနာပုဥၥေစတီ” မွ ေတာင္ဘက္ တစ္ဖာလုံ
ခန္႔ အကြာ ေတာင္စြန္း ေပၚတြင္ ဌာပနာ ပစၥည္း
မ်ား ကုိ ရထား ႏွင့္ သယ္ေဆာင္ ယူကာ ေစတီ
တည္ထား သျဖင့္ “ရထာပုဥၥေစတီ” ဟူေသာ
ဘြဲ႕ေတာ္ ခ်ီခဲ႔သည္ ။

သားေတာ္အငယ္ဆုံး “သံပုဥၥမင္းသား” သည္ “ရတနာပုဥၥေစတီ” မွ ေျမာက္ဘက္ တစ္ဖာလုံ
ခန္႔ အကြာ ေတာင္စြန္း ေပၚတြင္ ဌာပနာပစၥည္း
မ်ားကုိ လွည္း ျဖင့္ တင္ေဆာင္ ယူကာ ေစတီ
တည္ထား သျဖင့္ “သကၠဋာပုဥၥေစတီ”ဟု
ဘြဲ႔ေတာ္ ခ်ီသည္ ၊၊

ယခု အခါ ေရႊလွည္းတင္​ ေစတီ ဟု
ေခၚဆုိ ၾကပါတယ္ ။

ယခင္ က ေစတီေတာ္ ( ၃ ) ဆူ လုံးမွာ
သပၸါယ္စြာ စံပယ္ ခဲ႔ၾက ေသာ္လည္း

ညီေတာ္ ႏွစ္ပါး ၏ ေစတီ ႏွစ္ဆူ ကုိ မသူေတာ္
သုိက္ဆရာမ်ား သုိက္တူး ယူျခင္းေၾကာင့္ ျပိဳက်
ပ်က္စီး ခဲ႔ရ ပါတယ္ ။

ျပီးေတာ႔ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္း
ျပဳျပင္ လာခဲ႔ေသာ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ၏
ေရႊျမင္းတင္ေစတီေတာ္ သာ က်န္ရွိ
ေနပါ ေတာ႔တယ္ ။

တဖန္ “အေကာက္ေတာင္” ဟူေသာ
အမည္ေပးထားရျခင္းမွာ စာတမ္းရွင္
ေလ႔လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ အရ

အေၾကာင္းအရာ ( ၂ ) ရပ္ ရွိပါတယ္ ။

ပထမ အေၾကာင္းအရင္း မွာ

ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္းပုိင္း ကာလ တြင္
မင္းတုန္မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ တြင္ ျမိဳ႕၀န္
“ဦးေကာက္ရ” အား “ရတနာပုဥၥ ေတာင္ေျခ”
ကုိ အေျချပဳ၍ ေရလမ္းခရီး ၊ အစုန္ ၊ အဆန္
သမၺာန္၊ သေဘာၤမ်ားကုိ အခြန္ ေကာက္ခံ ၍
ေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ ဆက္သ ရန္ အမိန္႔ေတာ္
မွတ္ တာ၀န္ ေပးအပ္ ခဲ႔ပါတယ္ ။

ျမိဳ႕၀န္ “ဦးေကာက္ရ”သည္ ေတာင္စြန္း
အေျခ မွ အေကာက္ရုံး ေဆာက္လုပ္ ၍
အခြန္ ေကာက္ခံသည္ မွ စ၍

“ရတနာပုဥၥေတာင္ကုိ “အေကာက္ေတာင္”
ဟု ေခၚစမွတ္ ျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္ ။

 

ဒုတိယ အခ်က္ မွာ ျမတ္စြာဘုရား က်ီးမင္း
ျဖစ္စဥ္ အခါ က ၄င္း ေတာင္ေပၚ ရွိ သစ္သီး
သစ္ဥမ်ား ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား သည္ ခ်ိဳျမိန္
လွေသာေၾကာင့္ က်ီးေတာင္ထိပ္ မွ ပ်ံသန္း
ျပီး ၊ အစာ ေကာက္ယူေသာ ေၾကာင့္

အစာ ေကာက္ ေတာင္ ( သုိ႔ )
အေကာက္ေတာင္ ဟု ေခၚစမွတ္
ျပဳေၾကာင္း ေလ႔လာ ေတြ႕ရွိ
ရပါတယ္ ။

ေနာက္ဆုံး “အေကာက္ေတာင္”
သမုိင္းေၾကာင္း ၏ ေလ့လာ
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ

အေကာက္ေတာင္ မွာ ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္
မ်ားလဲ ရွိပါတယ္ ။ အေကာက္ေတာင္ ရွိ
ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္ ေပါင္း ( ၃၇၀ ) ခန္႔
ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ ေတြ႕ရွိ ႏုိင္ပါတယ္ ။

ဆင္းတုေတာ္​ အားလုံး ဟာ ေက်ာက္သား
နံရံ ေပၚတြင္ ထြင္းထု ထားေသာ
ေက်ာက္ဆစ္ လက္ရာ မ်ား
ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဆင္းတုေတာ္ မ်ား တြင္

ထုိင္ေတာ္မူ ဆင္းတု ( ၂၄၆ ) ဆူ ၊
ရပ္ေတာ္မူ ဆင္းတု ( ၁၀၉ ) ဆူ ႏွင့္
ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဆင္းတု ( ၁၅ ) ဆူ
ခန္႔ ကုိ ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္ ။

🇨 🇷 🇩

READ ဘာမီယန္ ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္ႀကီး
မ်ား ျပန္လည္ တည္ထားေရး
Myan Tour Travel

93 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *