တာယာ ေပၚက စာေတြက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ?

တာယာတစ္ခု၀ယ္ေတာ႔မယ္ဆုိရင္ သူ႕အေပၚမွာေရးထိုးထားတဲ႔ သေကၤတရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေတြကို သိထားဖို႕ လုိအပ္တာမို႕ ပံုနွင့္တကြ ေဖာျ္ပေပးလုိက္ပါတယ္။

📌A. အမ်ားဆံုးေလေပါင္ခ်ိန္

📌B. တာယာ၏ ျဗက္

📌C. တာယာျဖက္နွင့္ အခ်ိဳး၊ ေဘးနံရံအျမင့္

📌D. တာယာတည္ေဆာက္ပံု အမ်ိဳးအစား (ေရဒီယယ္အမ်ိဳးအစား)

📌E. တာယာ၏ အတြင္းဘက္အခ်င္း

📌F. သယ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အေလးခ်ိန္ညႊန္ကိန္း

📌G. အျမန္ႏႈန္း ညႊန္ကိန္း

📌H. ထုတ္လုပ္သည္႔ရက္စြဲ [ ၂၀၁၂၊ ၁၂ ပတ္ေျမာက္ ( 31 ရက္ 3 လ ေပါ့) ]
တာယာေဘးနံရံမွာ ထုတ္လုပ္တဲ႔ရက္စြဲပါရွိျပီး
DOT နွင္႔စပါတယ္။

• ေနာက္ဆံုးဂဏန္း ေလးလံုးမွာ ထုတ္လုပ္သည့္နွစ္နွင့္ ရက္သတၱပတ္ကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

• ဥပမာ –
DOT 1212 ဟုပါလွ်င္
၂၀၁၂ ခုနွစ္၊
၁၂ ပတ္ေျမာက္ ( 31.3.2012 ) မွာ ထုတ္လုပ္တယ္ဟု ဆိုလိုပါတယ္ …

📌I. အပူခ်ိန္သေကၤတ (အပူခ်ိန္နွင့္ ဆားငန္ေရကို ခံနိုင္၊မခံနိုင္ ျပသည္)
🚘🚘🚘🚘🚘
ကားခ်စ္သူ
Credit》》

3 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *