ရခိုင္​သားႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရေစာျဖဴ

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္
ေလတပ္သားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ
အမွတ္စဥ္(၁) ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း
ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရာင္စံု
ေသာင္းက်န္းမႈစစ္မီးတြင္
ေလေၾကာင္းပစ္ကူေပးျခင္းတာ၀န္မ်ားကို
စြမ္းစြမ္းတမံပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဇီးကုန္းေဒသတြင္
ေအာ္စတာေလယာဥ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္စဥ္
ရန္သူမွ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း
တစ္ပတ္ခန္႔သာ အနားယူၿပီး
စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၅၁
ခုႏွစ္တြင္ စြမ္းရည္သတၱိဆိုင္ရာ
သူရဘြဲ႕ တံဆိပ္ကိုရရွိခဲ့သည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္
ေမာ့စကြီတို ဗံုးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္
လႊဲေျပာင္းသင္တန္း၊
ဆီးျဖဴရီ တိုက္ေလယာဥ္လႊဲေျပာင္း
သင္တန္းႏွင့္ နည္းျပဆရာသင္တန္း၊
စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သင္တန္းတို႔ကို
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တရုတ္ျဖဴစစ္ဆင္ေရးတြင္
ပထမဆံုးျဖစ္သည့္ နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရး
တြင္ ဆီးလ္ဖိုင္းယား တိုက္ေလယာဥ္ျဖင့္
ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္(ေလ)၏
ပထမဆံုးေလယာဥ္အုပ္ျဖစ္သည့္
အမွတ္(၁) အုပ္၏ ပထမဆံုးအုပ္မွဴး၊
ေမွာ္ဘီေလတပ္စခန္းမွဴး၊
စစ္ဦးစီးမွဴး(ဒုတိယတန္း) စစ္ဆင္ေရး၊
အမွတ္(၅၀၃)ေလတပ္စခန္း ၏ စခန္းမွဴး၊
စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးႀကီး(ေလ) တာ၀န္မ်ားကို
အဆင့္ဆင့္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္
ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)
အျဖစ္ ၈-၃-၁၉၇၄ မွ ၁၈-၃-၁၉၈၀အထိ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ေလ”page”မွ
ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

58 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *