ပညာေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ေမးပဲြမ်ား မရွိေတာ့ပါ

၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ေမးပဲြမ်ားမရွိေတာ့ပါ

(၁) ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ grade 2 သင္ရိုးေျပာင္းမည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြရွိပါတယ္။

(၂) ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ grade 3 and 6 သင္ရိုးေျပာင္းမည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြရွိပါတယ္။

(၃)၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ grade 4, 7 and 10 သင္ရိုးေျပာင္းမည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြမရွိေတာ့ပါ။

(၄) ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ grade 5,8 and 11 သင္ရိုးေျပာင္းမည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြမရွိေတာ့ပါ။

(၅) ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္ grade 9 and 12 သင္ရိုးေျပာင္းမည္။အေျခခံပညာျပီးေျမာက္ျခင္း

စစ္ေဆးျပီး ျပီးစီးေႀကာင္း (completion certificate ) ခ်ီးျမွင့္မည္။အဆိုပါလက္မွတ္ရသူတုိင္း အသက္ေမြးဝမ္းေႀကာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္နိုင္မည္။

လက္မွတ္ရသူတိုင္း မိမိဆက္တက္လိုေသာ တကၠသိုလ္ကိုဝင္ခြင့္ေျဖ၍ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ ( ၂ )ႏွစ္တို႔တြင္ သင္ရိုးေဟာင္း က်ရႈံးသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြရွိမည္။ေက်ာင္းစရိတ္သည္ အေျခခံပညာေရးျပီးဆံုးသည္ အထိအခမဲ့ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အတန္းအမည္မ်ားမထည့္ေတာ့ပါ။

အေျခခံပညာသင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားကို ၂၀၁၆-၁၇ တြင္စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး ၂၀၂၂-၂၃ တြင္ အတန္းအားလံုးကို ေျပာင္းလဲမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္သည္။ သင္ရိုးသစ္စံနစ္အရ KG တန္းမွ grade 12 အထိ ၁၃ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

Credit-thanphyonaing

87 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *