က်​ေနာ္​တုိ႔မသိ​ေသးတဲ့ စာအုပ္​အစိမ္​းႀကီးအ​ေၾကာင္​း

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာခဲ့သလဲ
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

ရက္စြဲမွတ္တမ္း အက်ဥ္း
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

■ ၂၄.၄.၁၉၉၂ – န၀တ အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ ၁၁/၉၂ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံေခၚယူေရး အစည္းအေ၀းေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။

■ ၂၈.၅.၁၉၉၂ – န၀တ အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ ၉ / ၉၂ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ညိွနိူင္းေဆြးေနြးပြဲဖိတ္ၾကား ၊ အစည္းအေ၀းကို အလံုလမ္း ၊ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ၂၃.၆.၁၉၉၂ တြင္ျပဳလုပ္မည္ ။ အစည္းအေ၀းသို ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၁၅ဦး ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၆ဦး ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ၃ဦး ၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၁ဦး ၊ ျမိဳ (ေခၚ) ခမီအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီမွ ၁ဦး ၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္ ့ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ ၁ဦး ၊ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ မွ ၁ဦး ၊ တသီးပုဂၢလ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားသည္ ။

■ ၂၈.၅.၁၉၉၂ – န၀တ အမိန္ ့ေၾကညာစာအမွတ္ ၃၅ / ၉၂ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ညိွနိူင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပရန္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းသည္ ။ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးညႊန္ ့အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ဦး ပါ၀င္သည္ ။

■ ၂၃.၆.၁၉၉၂ – အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ညိွနိူင္းေဆြးေနြးပြဲ က်င္းပ ။အစည္းအေ၀းမွ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို ့တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ိဳးအစား ရွစ္မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္ ။

■ ၂.၁၀.၁၉၉၂ – န၀တ အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ ၁၃ / ၉၂ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ ့စည္းသည္ ။ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးညြန္ ့အပါအ၀င္ အဖြဲ ့၀င္ ၁၈ ဦးပါရွိသည္ ။ ေကာ္မရွင္မွ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး စီမံခန္႔ခြဲမွဳေကာ္မတီတို ့ကို ဖြဲ႔စစည္းသည္ ။

■ ၅.၁၁.၁၉၉၂ – န၀တ အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ ၄၂ /၉၂ ျဖင့္ ၉.၁.၁၉၉၃ရက္ေန ့ အလံုလမ္း သမၼတအိမ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္ ။

■ ၁.၁.၁၉၉၃ – ေကာ္မရွင္မွ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္ ။

■ ၅.၁.၁၉၉၃ – အမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသူ နိူင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္၄၉ဦး ၊ ေရြးေကာက္ခံအမတ္၁၀၇ဦး၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္၂၁၅ဦး ၊ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္၉၃ဦး ၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး ၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္၄၁ဦး ၊ နိူင္ငံ၀န္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ ၉၂ဦး ၊ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သူ၅၇ဦး စုစုေပါင္း ၇၀၂ဦးတို ့ ရန္ကုန္ က်ိဳကၠဆံကြင္း တည္းခိုေဆာင္မ်ားသို ့ေရာက္ရွိသည္ ။ ညီလာခံက်င္းပေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံေရးရာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီသို ့ထုတ္ေပးသည္ ။

■ ၉.၁.၁၉၉၃ – သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ ၊ အလံုလမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ စတင္က်င္းပ ၊ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးမွ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းသည္ ။ ဖိတ္ၾကားခံရသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၉၉ ဦးတက္ေရာက္ ၊ သံုးဦးပ်က္ကြက္ ၊ ခြင့္၂ ၊ ခြင့္မဲ ့၁ ။

■ ၁၁.၁.၁၉၉၃ – အေျခခံဥပေဒ အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္နိူင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္တိုးမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္ ။ ေကာ္မရွင္နွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေလ့လာထားေသာ ကမာၻ ့နိူင္ငံအသီးသီးရွိ အေျခခံ ဥပေဒေပါင္း ၁၅၀ အနက္မွ သင့္နိူးရာရာမ်ားကို ထုတ္နူတ္ကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တင္ျပသည္ ။ အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္မ်ား ၊ အခန္းလိုက္အေျခခံမူမ်ား ၊ အေသးစိတ္အေျခခံမူမ်ားကို စဥ္းစားနိူင္ရန္ ညီလာခံကို ရပ္နားသည္ ။

■ ၁.၂.၁၉၉၃ – ညီလာခံျပန္လည္က်င္းပသည္ ။ အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္မ်ားဆက္လက္ေဆြးေနြး ၊ အစည္းအေ၀းဒုတိယေန ့တြင္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ ့ရွစ္စုအတြက္ သဘာပတိ ငါးဦးစီတင္ေျမွာက္ ၊ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ ့မ်ားအတြက္ အစည္းအေ၀းခန္းမတစ္ခုစီ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ရွိရာ အစုအဖြဲ ့အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းခန္းမမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစာတမ္းမ်ားတင္သြင္း ေဆြးေႏြးၾကရျပီး ရရွိလာေသာအခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ အစုအဖြဲ ့အလိုက္ စာတမ္းမ်ား ျပန္လည္ေရးသားျပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံစံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ဖတ္ၾကားတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္ ။

■ ၂၄.၂.၁၉၉၃ – အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ေရႊက ပါတီကိုယ္စားဖတ္ၾကားေသာ စာတမ္းတြင္ အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္ ၂၂ခု အၾကံျပဳတင္ျပ ။ အျခားအစုအဖြဲ ့မ်ား ၊ ပါတီမ်ား ၊ တသီးပုဂၢလမ်ားမွ တင္ျပေသာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းလွ်င္ အဆိုျပဳေခါင္းစဥ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာသည္ ။

■ ၇.၄.၁၉၉၃ – အေျခခံဥပေဒအတြက္ အခန္းေခါင္းစဥ္ ၁၅ခုကို အမ်ားသေဘာတူ အတည္ျပဳနိူင္ခဲ့သည္ ။

■ ၇.၆.၁၉၉၃ – နိူင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားအတြက္ စတင္ေဆြးေႏြးၾကသည္ ။ နိူင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္နိူင္ေရးအတြက္ စာတမ္းေပါင္းမ်ားစြာ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ။

■ ၁၈.၈.၁၉၉၃ – အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွၾကည္၊ဦးျမင့္သိန္း ၊ ဦးေအာင္ျမင့္ ၊ ဦးထြန္းျမင့္ ၊ ေဒၚ၀င္းျမင့္တို ့မွ နိူင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားအတြက္ စာတမ္းဖတ္ၾကား တင္ျပသည္ ။

■ ၁၆.၁၁.၁၉၉၃ – နိူင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူ ၁၀၄ခ်က္ကို အတည္ျပဳနိူင္သည္ ။

■ ၂၉ / ၃၀ .၁၁.၁၉၉၅ – အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၆ ေယာက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအား သပိတ္ေမွာက္ထြက္ခြာသည္ ။ ညီလာခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သပိတ္ေမွာက္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ညီလာခံမွ ထုတ္ပယ္သည္ ။ သပိတ္ေမွာက္ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ပါ အေျခခံမူမ်ားအား အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္ ။

■ ၃၁.၃.၁၉၉၆ – အမ်ိဳးသားညီလာခံအား ရပ္နားေၾကာင္း ေၾကျငာသည္ ။

■ ၃၀.၈.၂၀၀၃ – နယက မွ Road Map (၇) ခ်က္အား ေၾကျငာသည္ ။

■ ၁၇.၅.၂၀၀၄ – ရွစ္ႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရရာမွ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ျပန္လည္က်င္းပသည္ ။ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၀၈၈ ဦးတက္ေရာက္သည္ ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၃ဦးအထိ တိုးျမွင့္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထုတ္ပယ္ထားျပီး ျဖစ္သျဖင့္ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ ေဆြးေႏြးလက္စျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ တရားစီရင္ေရးအခန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး စာတမ္းမ်ားတင္သြင္းၾကကာ မူမ်ားခ်မွတ္ၾကသည္ ။ က်န္ရွိေနသည့္ အခန္း ၉ခန္းအတြက္ မူမ်ားအား ၃ ႏွစ္ၾကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိွနိူင္းကာ အတည္ျပဳၾကသည္ ။

■ ၃.၁၁.၂၀၀၇ တြင္ အခန္း၁၅ခန္းလံုးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ေရးဆြဲျပီးစီးသည္ ။ သဘာပတိ ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာမွ အတည္ျပဳျပီးစီးသည့္ အေျခခံမူမ်ားအား အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌထံ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သည္ ။

■ ၁၈.၁၀.၂၀၀၇ – နယက အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၀၇ ျဖင့္ နိူင္ငံေတာ္အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ ့စည္းသည္ ။ အဖြဲ႔၀င္ ၅၄ ဦးပါ၀င္ျပီး ဦးေအာင္တိုး ဥကၠဌျဖစ္သည္ ။

■ ၃.၁၂.၂၀၀၇ – ၁၉.၂.၂၀၀၈ – ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္မ်ား အစုအဖြဲ ့ေလးခုဖြဲ ့ကာ ေနျပည္ေတာ္ရုံးအမွတ္ ၂၂ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို အခန္းလိုက္ ေရးဆြဲၾကသည္ ။

■ ၂၆.၂.၂၀၀၈ – နယက အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ ၃ / ၂၀၀၈ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိူင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ၊ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႔၀င္ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည္ ။

■ ၁၀.၅.၂၀၀၈ – ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပသည္ ။ ျမိဳ ့နယ္ေပါင္း ၃၂၅ ျမိဳ ့နယ္အနက္ ၂၇၈ ျမိဳ ့နယ္တြင္ က်င္းပနိူင္ခဲ့သည္ ။ ေမလ ၂ရက္ေန ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ျမိဳ ့နယ္ ၄၀ ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ၇ ျမိဳ ့နယ္တို ့တြင္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန ့မွ က်င္းပျပဳလုပ္ရသည္ ။

■ ၂၆.၅.၂၀၀၈ – ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၇သန္းေက်ာ္ ၊ မဲေပးသူ ၂၆သန္းေက်ာ္ ၊ ေထာက္ခံမဲ ၂၄ သန္းေက်ာ္ ၊ ကန္ ့ကြက္မဲ ၁.၆သန္းေက်ာ္ ၊ ပယ္မဲ ၃.၈သိန္းေက်ာ္ ရရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ ေၾကျငာသည္ ။

🔲 ၂၉.၅.၂၀၀၈ – နယက အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ ၇ / ၂၀၀၈ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိူင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကျငာသည္ ။

————————
စုစည္းတင္ျပသူ – ကိုရဲမိုး

=========

6 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *