ႏုိင္​ငံ​ေတာ္​အလံကုိ ​ေဇာက္​ထုိးလႊင္​့ရင္​ ​ေထာင္​ဒဏ္​ဘယ္​ႏွစ္​ႏွစ္​က်ႏုိင္​သလဲ

#ႏိုင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အလံ နဲ႔ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္​းခ်က္

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အလံဥပ​ေဒ၌ အခန္​း(၁၃) ပုဒ္မ ၄၃၇ ပုဒ္မ ၄၃၈ႏွင့္၄၃၉ တို႔တြင္ အသီးသီး ျပ႒ာန္းျပီးျဖစ္သည္။
—-
၁၃။ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ် ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခုခု မျပဳလုပ္ရ –

(က) ႏိုင္ငံေတာ္အလံေပၚတြင္ စာလုံး၊ ဂဏန္း၊ ရုပ္ပံု ႏွင့္ သေကၤတ စေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုခုကို ေရးသားျခယ္လွယ္ျခင္း၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ တစ္ခုခုျဖင့္ အရာထင္ေစျခင္း၊

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို –

(၁) အဆင္းအရြယ္၊ ပံုသ႑ာန္ သို႕မဟုတ္ အခ်ိဳးအစား ပ်က္ျပားေစရန္ ျပဳျခင္း၊
(၂) ျပ႒ာန္းခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ ေနရာ၊ ေဒသ ႏွင့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္း၊
(၃) မေလးမစားလုပ္ျခင္း။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ အထက္ႏွင့္ တန္းတူတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလံတစ္ခုခု လႊင့္ထူျခင္း။

ပုဒ္မ ၁၄
—–
၁၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ လႊင့္ထူကိုင္ေဆာင္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ် -ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခုခု မျပဳလုပ္ရ

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အမိန္႕မရဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို တိုင္ဝက္လႊင့္ထူျခင္း မျပဳရ။

(ခ) ေက်ာက္ရုပ္၊ ေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ရုပ္တု အစရွိေသာ အထိမ္းအမွတ္ဖြင့္ပြဲမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ဖုံးအုပ္ထားျခင္း မျပဳရ။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနား သို႕မဟုတ္ စစ္အခမ္းအနားျဖင့္ သျဂၤိဳဟ္ရာတြင္ မွအပ ကြယ္လြန္သူ၏ ရုပ္ကလာပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနား သို႕မဟုတ္ စစ္အခမ္းအနားျဖင့္ သျဂၤိဳဟ္ရာတြင္ ကြယ္လြန္သူ၏ ရုပ္ကလာပ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို သျဂၤိဳဟ္ျခင္း မျပဳရ။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ သခႋ်ဳင္းေျမ မထိရ။

(င) ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အတင္အခ်ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံေအာက္ရွိ ေျမျပင္၊ ေရျပင္၊ ၾကမ္းျပင္တို႕ႏွင့္ မထိရ။

(စ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ဆုတ္ၿဖဲဖ်က္စီးျခင္း၊ ဂုဏ္က်က္သေရ ပ်က္ျပားေစရန္ တမင္သက္သက္ျပဳျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ ၁၅
—-
၁၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို မည္သူမွ် –

(က) ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ထုပ္ပိုးခ်ည္ေႏွာင္ရန္ အသုံးမျပဳရ။

(ခ) အခင္းအျဖစ္ အသုံးမျပဳရ။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၏ ကိုယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ ကိုယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွအပ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ခုခု၏ အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဝတ္အထည္ ျခယ္လွယ္မႈ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ယင္မႈအျဖစ္လည္းေကာင္း သုံးစြဲျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္​မ ၁၆
—–
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မ ၁၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ တို႕ပါ တားျမစ္ခ်က္တရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္ ပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ က်ပ္သုံးသိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္​းခ်က္

Photo>> ေရၾကည္လမ္းဖြင့္ပြဲမွ ေဇာက္ထိုးလႊင္႔ထူထားေသာ နိုင္ငံေတာ္အလံ

14 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *