ႏြားမ်ား၏ အစာအိမ္ကို အေပါက္ေဖာက္ထားေလ့႐ွိသည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွ လယ္သမားမ်ား

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွ လယ္သမားမ်ားသည္ ႏြားမ်ား၏ အစာအိမ္တြင္ ေဘာလံုးအရြယ္ခန့္ အေပါက္ေဖာက္ထားေလ့႐ွိသည္။

ထိုအေပါက္မွတဆင့္ ႏြားမ်ား၏ အစာကိုၾကည့္ႏုိင္ၿပီး ဓာတ္မွန္႐ိုက္စရာမလုိေတာ့ဘဲ ႏြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုအခါ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္႐ွိ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားလည္း ထုိစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးလာၾကသည္။

Crd:Original Uploader

219 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *