ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ေကာ့ဘဇားတြင္ ေလတပ္စခန္း႒ာနခ်ဳပ္တစ္ခုထပ္မံဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ဘဂၤလားေလတပ္

ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ေကာ့ဘဇားတြင္ ေလတပ္စခန္း႒ာနခ်ဳပ္တစ္ခုထပ္မံဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္
ဘဂၤလားေလတပ္
……………………….
ဘဂၤလားႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘဂၤလားေရတပ္ စစ္သေဘာၤမ်ားအား ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ့ဘဇားေလတပ္စခန္း႒ာနခ်ဳပ္အား မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားကာကြယ္ေရးဖိုရမ္ BDF မွ ဘဂၤလားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ လပတ္သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲအား ကိုးကား၍ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခင္က ဘဂၤလားႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တေကာင္းေလတပ္စခန္း႒ာနခ်ဳပ္သာ ႐ွိခဲ့ရာမွာ ယခုအခါ ေကာ့ဘဇားေလတပ္စခန္း႒ာနခ်ဳပ္ကိုပါ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေကာ့ဘဇားေလတပ္စခန္း႒ာနခ်ဳပ္အား ဘဂၤလား နယ္စပ္ကင္းလွည့္ေရးႏွင့္ ဘဂၤလားေရတပ္ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ အဓိကအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref…Translate from BDF

#NLH_IR

40 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *