မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထား႐ွိသင့္ေသာေနရာမ်ား

မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား
ခ်ိတ္ဆြဲထား႐ွိသင့္ေသာေနရာမ်ား

မီးသတ္ေဆးဘူးကိုအေရးေပၚအခ်ိန္တြင္
လြယ္လင့္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္


ေအာက္ပါေနရာမ်ားမွာ
ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါသည္။

၁။ ထြက္ေပါက္အနီးတြင္ ထား႐ွိရမည္။
(On The Line Of Exit)

၂။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေနရာအနီးတြင္ (သို႔ေသာ္)မနီးလြန္းေစရ။
Near(But Not Too Near)To Danger Point)

၃။ တံခါးႏွင့္နီးရာတြင္(အတြင္း/အျပင္)
ဘက္တြင္ထား႐ွိရမည္။
Near A Door(Inside( Or ) Outside)

၄။ အေဆာက္အဦးသည္
အထပ္တိုက္အေဆာက္အဦးျဖစ္လ်ွင္
မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားေနရာခ်ထားျခင္းသည္
အထပ္အသီးသီး၌ အလာတူေနရမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ရမည္။
(In Multi-Storey Building At The Same Position On Each Floor)

၅။ ေလွကားမ်ား၊အခန္း၏ေထာင့္မ်ား
စၾကၤန္မ်ားတြင္ထားရမည္။
(Stairs,Corner( Of )Corridors)

၆။ မီးသတ္စင္မ်ားတြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္။
(Fire Point)

၇။ ၾကမ္းျပင္မွ(၃)ေပေျခာက္လက္မ(သို႔) (၄၂)လက္မအျမင့္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္။
(3)Feet(6)Inches(or)
(42)inches Higth From Floor

၈။ အပူခ်ိန္ ၄၃•c ထက္ပိုေသာ ၄•c ထက္နိမ့္က်ေသာေနရာမ်ားတြင္မထားရ။
Don’t Put Above 43°C and Under 4°C.

Crid…Kyaw Nyi Nyi Lwin
Blueseasktmm

50 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *