ျမန္​မာ့နယ္​စပ္​တြင္​ တပ္​မ်ားစြာျဖန္​႔က်က္​ထားတဲ့ ဘဂၤလား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တပ္မေတာ္၏ တပ္ၿမိဳ႕မ်ား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တပ္မေတာ္သည္ တပ္ျဖန္႕မွုအေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ တပ္ၿမိဳ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းအေျခစိုက္ထား လ်က္ရွိပါသည္။ တပ္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ကြပ္ကဲမွုအေနျဖင့္မဟုတ္ပဲ တပ္မ်ားစုစည္းအေျခစိုက္ရာ တပ္စခန္းသေဘာမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္တပ္ၿမိဳ႕ေပါင္း (၃၂)ခု ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာစစ္တေကာင္းျပည္နယ္တြင္တပ္ၿမိဳ႕ ေပါင္း(၁၀)ခု အထိရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး တပ္အင္အား၏ ၃ပံု ၁ပံုခန္႕တပ္ျဖန္႕ထားသည္ဟုယူဆႏိုင္သည္။ စစ္တေကာင္းခရိုင္ရွိတပ္ၿမိဳ႕ အလိုက္အေျခစိုက္ထားေသာတပ္ဖြဲ႕ မ်ားကိုေဖာ္ျပသြားပါမည္

Alikadam Cantonment, Bandarban
ခ်င္းျပည္နယ္နွင့္နီးစပ္စြာတည္ရွိေနေသာ Bandarban ခရိုင္အတြင္းတည္ရွိေနေသာတပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၂၄) ေျခလ်င္တပ္မဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္ထားၿပီး တပ္မဌာနခ်ဳပ္နွင့္အတူ လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာတစ္ခု အေျခစိုက္တားပါသည္။

Bandarban Cantonment
Bandarban ခရိုင္အတြင္းတြင္တည္ရွိၿပီး အမွတ္(၂၄)ေျခလ်င္တပ္မလက္ေအာက္ခံ အမွတ္(၆၉)ေျခလ်င္တပ္မ ဟာအေျခစိုက္ထားသည့္တပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေနျဖင့္ အမွတ္ ၁၂ အေရွ႕ဘဂၤလားတပ္ရင္း အမွတ္ (၁၈) အေရွ႕ဘဂၤလားတပ္ရင္း နွင့္ အမွတ္ (၂၉) ဘဂၤလားရိုင္ဖယ္တပ္ရင္း စုစုေပါင္းတပ္ရင္း (၃)ရင္းအေျခစိုက္ ထားၿပီး စစ္ေျမျပင္ေဆးတပ္ခြဲ ၁ခြဲ နွင့္ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲတစ္ခြဲအေျခစိုက္ထားသည္ စစ္သည္ အင္အား (၃၀၀၀)ခန္႕ဟုခန္႕မွန္းရသည္။

Bangladesh Military Academy, Chattogram
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ဒုတိယအၾကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး။ စစ္တေကာင္းျပည္နယ္၏ အၾကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ Chattogram ၿမိဳ့တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္တကၠသိုလ္အေျခစိုက္ထားသည္။

Chattogram Cantonment
Chattogram ၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ထားသည့္တပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ (၈) အေရွ႕ဘဂၤလားတပ္ရင္း ၊ အမွတ္ ၃၄ အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာ၏ဌာနခ်ဳပ္နွင့္ စစ္ေဆးရံုတစ္ရံု၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးကြပ္ကဲမွုဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအေျခ စိုက္ထားကာ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားမ်ားထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မွု စခန္းအျဖစ္ပိုမိုအသံုးၿပဳေသာတပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား ၁၀၀၀ ခန္႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

Cumilla Cantonment, Cumilla
ဒါကာ-စစ္တေကာင္းအေ၀းေျပးလမ္းမေပၚရွိ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ Cumilla တြင္အေျခစိုက္ထားေသာတပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မွုလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိေနရာလည္းျဖစ္သည္။ အမွတ္ ၃၃ ေျခလ်င္တပ္မ၊ အမွတ္ ၃၃ အေျမာက္တပ္မဟာ၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းေက်ာင္းတို႕တည္ရွိၿပီး တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား ၁၀၀၀၀ ခန္႕ရွိႏိုင္ၿပီး အေျမာက္တပ္မဟာအေနျဖင့္ Nora B52 SPH မ်ားတပ္ျဖန္႕ထားႏိုင္ပါသည္။

Dighinala Cantonment, Rangamati
စစ္တေကာင္းျပည္နယ္ Rangamati ခရိုင္တြင္အေျခစိုက္ထားၿပီးအဆိုပါခရိုင္သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ အၾကီးဆံုးခရိုင္ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၂၄)ေျခလ်င္တပ္မလက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ (၁)ခုအေျခစိုက္ထားသည္။

Halishahar Cantonment, Chattogram
Chattogram ၿမိဳ႕ရွိဒုတိယေျမာက္တပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တပ္မေတာ္ ပညာေရးေက်ာင္းနွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္အေျခစိုက္ထားသည္။

Kaptai Cantonment, Rangamati
Rangamati ခရိုင္ Kaptai ၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ထားၿပီး အမွတ္(၂၄)ေျခလ်င္တပ္မလက္ေအာက္ခံ အမွတ္(၆၅)တပ္မဟာအေျခစိုက္ထားသည္။ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား(၃၀၀၀)ခန္႕ဟုခန္႕မွန္းႏိုင္သည္။

Ramu Cantonment, Cox’s Bazar
ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္အနီးဆံုးနယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည့္ ေကာက္ဘဇားခရိုင္ ရာမူးၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ထားသည့္တပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး အမွတ္(၁၀)ေျခလ်င္တပ္မႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္မဟာ(၂)ခု၊ အေျမာက္တပ္မဟာ (၁)ခုအေျခစိုက္ထား ၿပီးက်န္လက္ရံုးတပ္ဖြဲ႕ေပါင္းစံု အေျခစိုက္ထားသည့္တပ္ၿမို႕ျဖစ္သည္ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား ၁၅၀၀၀ ခန္႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

Rangamati Cantonment
Rangamati ၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ထားၿပီး အမွတ္ (၂၄)ေျခလ်င္တပ္မလက္ေအာက္ခံ အမွတ္(၃၀၅) ေျခလ်င္တပ္မဟာအေျခစိုက္ထားၿပီး တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား (၃၀၀၀)ခန္႕ရွိႏိုင္သည္။

အထက္ပါတပ္ၿမိဳ့မ်ားသည္ၾကည္းတပ္မွတပ္မ်ားတပ္ျဖန္႕ထားရွိမွုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့နယ္စပ္စစ္တေကာင္းခရိုင္ အတြင္း အမွတ္(၂၄)ေျခလ်င္တပ္မ၊ အမွတ္(၁၀)ေျခလ်င္တပ္မႏွင့္ အမွတ္(၃၃)ေျခလ်င္တပ္မ တပ္မ(၃) မနွင့္ အေျမာက္တပ္မဟာ(၂)ခု အေျခစိုက္ထားပါသည္။ စုစုေပါင္း တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား (၅၀၀၀၀)ခန္႕ဟုခန္႕မွန္း ရပါသည္။ အမွတ္(၁၀) နွင့္ (၃၃)တပ္မမ်ားကို တပ္ၿမိဳ႕တစ္ခုခ်င္းစီတြင္တပ္မအလိုက္စုစည္းထားၿပီး အမွတ္(၂၄)တပ္မကို စစ္တေကာင္းျပည္နယ္အႏွံ႕ျဖန္႕ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ေလတပ္စခန္းမ်ား အေနျဖင့္ စစ္တေကာင္းနွင့္ ေကာက္ဘဇားတို႕တြင္ေလတပ္စခန္းမ်ားအသီးသီးအေျခစို္က္ထား ၿပီး ေကာက္ဘဇားတြင္ YAK-130 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ား နွင့္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတပ္ျဖန္႕ထားၿပီး စစ္တေကာင္း တြင္ ရဟတ္ယာဥ္နွင့္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ားတပ္ျဖန္႕ထားႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္လက္လွမ္းမွီသေလာက္ၿပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ စစ္တေကာင္း ခရိုင္အတြင္း သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕မ်ားတပ္ျဖန္႕ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အေနျဖင့္ ေလတပ္စခန္း တပ္ျဖန္႕ရာၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္သာတပ္ျဖန္႕ထားရွိႏိုင္ပါသည္. ေလတပ္လက္ေအာက္ခံ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားသာတပ္ျဖန္႕ထားနိုင္ၿပီးၾကည္းတပ္လက္ေအာက္ခံေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားတပ္ျဖန္႕ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ၾကယ္နီ

1K Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *