🌵ဂရင္​ဂ်ီနာ ဆိုတာ ဘာလဲ? 🌵

#ဂရင္ဂ်ီနာ (F.I.A)ကို စအိုႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ ေရေျမာင္းေဖာက္ထားသကဲ့သို ့
စအိုပတ္ပတ္လယ္မွာ ျပည္တည္လာေသာအနာဟု စတင္ေတြ ့ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေသးငယ္ေသာအနာေပါက္ျပြန္လႈိင္ေခါင္းအေပၚအေပၚတြင္ စအိုႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာျပြန္ေပါက္တစ္ခု(သို ့) အၾကိတ္တစ္ခုရွိေနတတ္ပါတယ္။ဂရင္ဂ်ီနာမွာအနာဝႏွစ္ဖက္ပါ အနာျပြန္လမ္းေၾကာင္းရွိပါတယ္။

#ဂရင္ဂ်ီနာ – စအိုအတြင္းတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ မူမမွန္တဲ့ အနာျပြန္လမ္းေၾကာင္း(သို ့)ေျမာင္း

#အျခားအေခၚအေဝၚမ်ား
– ဘရင္ဂ်ီနာ
– ဘဂႏၵလ (ပါ႒ိေဝါဟာရ)
– ဘဂႏၵိဳလ္နာ (အာယုေဗၺဒေဆးပညာ)
– Fistula in Ano(F.I.A) – အေနာက္တိုင္းေဆးပညာ
#ဝစၥမဂ္ကိုေဖာက္ခြဲတတ္ေသာအနာလို ့လည္းေခၚဆိုပါတယ္။
တခါတရံဆီးလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာက္ခြဲတတ္ပီး စအိုႏွင့္ စအိုအနီးမွ စတင္ျဖစ္ပြားလာကာ
အသားႏုတက္ အနာေျမာင္း(သို ့) အသားႏုပတ္လည္ ဝန္းရံထားေသာ သက္တန္ ့နာျပြန္ေခ်ာင္း
ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

#ေဆးပညာေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အရ –
1.ရိုးရိုးဂရင္ဂ်ီနာ (Simple Fistula)
2.ရႈပ္ေထြးေသာ ဂရင္ဂ်ီနာ (Complicated Fistula)
#ရိုးရိုးဂရင္ဂ်ီနာကေတာ့ ၉၅%ရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့ ေတြ ့ရွိရပါတယ္။
ရႈပ္ေထြးေသာဂရင္ဂ်ီနာကေတာ့ ၅%ရာခိုင္ႏႈန္းသာေတြ ့ရတတ္ပါတယ္။

#ဘာေတြကဂရင္ဂ်ီနာေရာဂါျဖစ္ေစတာလည္း ???
– အလြန္ပူစပ္ေသာအစာမ်ား စားသံုးျခင္း
– ေလ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္အဟုန္တုိ ့ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ဴပ္တီးျခင္း
– အထိုင္မ်ားျခင္း
– တကိုယ္ရည္သန္ ့ရွင္းမႈအားနည္းျခင္း
– ယာဥ္ၾကမ္းစီးျခင္း
– ေမထုန္မႈလြန္ကဲစြာ ျပဳက်င့္ျခင္း
– စအိုႏွင့္ စအိုတဝိုက္သို ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း
– HIV,TB ကဲ့သို ့ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအခံရွိျခင္း
– ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါအခံရွိျခင္း
– ကူးစက္ေရာဂါပိုမြားမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း

#ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
– အနာမွ သားငန္ရည္ႏွင့္ ျပည္မ်ားက်ျခင္း
– နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း
– အနာဝမာ၍ အနာေျမာင္းရွိျခင္း
– အေပါက္ငယ္မ်ား အဖုအသီးမ်ားေတြ ့ရျခင္း
– အနာဝမွ ပိုးေကာင္မ်ားထႊက္လာတတ္ျခင္း

– ပူစပ္အစာမ်ားေရွာင္ပါ။ခ်ိဳစိမ့္အစာမ်ားေရွာင္ပါ။
– ေဆးလိပ္အရက္ေသာက္သံုးျခင္း ေရွာင္ပါ။
– ပူေအးမွ်တေသာအစာမ်ားစားပါ။

Credit;တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္
ျပဌာန္းစာအုပ္

25 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *