တကၠသိုလ္ပညာ ျမန္မာလိုသင္ပါမွ “ဘြဲ႔ရပညာမတတ္” ဇာတ္လမ္းဆံုးမည္

တကၠသိုလ္ပညာ ျမန္မာလိုသင္ပါမွ
“ဘြဲ႔ရပညာမတတ္” ဇာတ္လမ္းဆံုးမည္
ေရးသူ..
ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဳ)
🍀🌹🍀🌹

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ
ဆရာ ေဒါက္တာညီညီ၏
“တကၠသိုလ္ပညာ ျမန္မာလိုသင္မည္”
ဟူေသာ ေျကြးေၾကာ္သံ ေဆာင္းပါးႏွင့္အတူ
၁၉၆၆ ခု မတ္လတြင္
“တကၠသိုလ္ပညာပေဒသာစာေစာင္” ဟု
ေခၚေသာ ပညာရပ္စာေစာင္
စတင္ ေပၚထြက္လာသည္။
တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကို
ျမန္မာလို သင္ၾကားရန္ တိုင္းသိျပည္သိ
စတင္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေဆာင္းပါးတြင္
တကၠသိုလ္ပညာ ျမန္မာလိုသင္ရသည့္
အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ၫႊန္းထားသည္။
ပညာရပ္တစ္ခုကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္
သင္ၾကားလွ်င္ ဘာသာစကား
အခက္အခဲ မ႐ွိသျဖင့္
ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ တတ္ေျမာက္မည္။
စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ
အဂၤလိပ္စာ အားနည္းလာေသာေၾကာင့္
ျမန္မာလိုသင္ၾကားဖို႔ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို
မနိမ့္က်ေစဘဲ
အဆင့္ျမႇင့္၍ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္
ကမ႓ာသံုးဘာသာ ျဖစ္ေသာ
အဂၤလိပ္စာကိုလည္း
အဆင့့္မီမီ တတ္ေျမာက္ေအာင္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ဟူေသာ အယူအဆကို
ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ေတြ႔ရသည္။

တကၠသိုလ္ပညာကို ျမန္မာလိုသင္ရာတြင္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္
‘တကၠသိုလ္ပညာပေဒသာစာေစာင္’ကို
ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊
တကၠသိုလ္ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား
အပါအဝင္ ပညာ႐ွင္မ်ားက
ဘာသာရပ္အသီးသီးအတြက္
သုေတသနေဆာင္းပါးမ်ား
ပါဝင္ ေရးသားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဘာသာတြဲစနစ္မွ
အဓိကဘာသာစနစ္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ
ထိုကာလ ပညာေရးစနစ္သစ္တြင္
တကၠသိုလ္ပညာ ျမန္မာလိုသင္ၾကားေရးကို
အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္
အသီးသီးအတြက္လည္း
ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳစုၾကသည္။
တကၠသိုလ္ဘာသာျပန္ႏွင့္
စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဌာနက
ထိုစာအုပ္မ်ား၏ ျမန္မာစာအေရးအသားကို
တည္းျဖတ္ေပးသည္။
ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔၍ ပညာရပ္ေဝါဟာရမ်ားကို
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ျပဳစုၾကသည္။
ဘာသာရပ္မ်ားကို
ျမန္မာလို သင္ၾကားၾကသည္။
ျမန္မာလိုေရးသားေသာ
႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ သခၤ်ာ၊ သတၱေဗဒ၊
႐ုကၡေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ စသည့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား
တစ္အုပ္ၿပီးတစ္အုပ္ ထြက္လာသည္။

အျခားအျခားေသာ
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ
ျမန္မာလိုစာအုပ္မ်ားလည္း ထြက္လာသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဘာသာရပ္မ်ားကို
ျမန္မာလို ေျပာဆို႐ွင္းလင္း သင္ၾကားၾကသည္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
ေကာင္းစြာ နားလည္ၾကသည္။

၁၉၈၀ ေက်ာ္ကာလတြင္ ျမန္မာလိုသင္ၾကားမႈ
အ႐ွိန္ရေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က်မွ
တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္အားလံုးကို
အဂၤလိပ္လိုသင္ရမည္ ဟူေသာ မူဝါဒကို
႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလိုက္ရာ
အ႐ွိန္ႏွင့္သြားေနေသာကားကို ျဖဳန္းခနဲ
ဘရိတ္အုပ္ၿပီး ေနာက္ျပန္လွည့္လိုက္သလို
တကၠသိုလ္သင္ၾကားေရးခြင္ႀကီး တစ္ခုလံုး
ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။

ျဗဳန္းစားႀကီး ျပန္ေျပာင္းလိုက္ျခင္းမွာ
‘တစ္မိန္႔တစ္အာဏာျဖင့္’ ေျပာင္းလိုက္ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ား သိၾကသည္။
ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ိန္ယူ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ
တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေရးမူဝါဒကို
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အမိန္႔အာဏာျဖင့္
လႊမ္းမိုး ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္
ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ
တည္ျမဲေနေသာ
တကၠသိုလ္ပညာ အဂၤလိပ္လိုသင္ၾကားေရး
မူဝါဒသည္ စတင္ကတည္းက
သမိုင္းေၾကာင္း မေကာင္းခဲ့ပါ။

သမိုင္းေၾကာင္းမေကာင္းသည့္အတြက္
အကိ်ဳးရလဒ္လည္း မေကာင္းခဲ့ပါ။

အလြန္ ဆိုးဝါးေသာ အေျခအေနတစ္ခုမွာ
ဘာသာရပ္ေတြကို ျမန္မာလိုသင္ေနရာမွ
႐ုတ္တရက္ အဂၤလိပ္လို ျပန္သင္ရခ်ိန္တြင္
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏
အဂၤလိပ္စာ အေျခအေနမွာ အေတာ္ႀကီး
နိမ့္က် ညံဖ်င္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အျပစ္ေတာ့
မဟုတ္ရပါ။
ထိုကာလတြင္ တကၠသိုလ္မွာ သင္သည့္
အဂၤလိပ္စာကို ေအာက္ဆံုးေရာက္ခါနီးအထိ
ႏွိမ့္ခ်ပစ္လိုက္သည့္အတြက္
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ “နံၾကားေထာက္ျပီး
ေအ၊ ဘီ၊ စီ ရမ္းထည့္ရံုနဲ႔
ေအာင္မွတ္ရတယ္”ဟု
အေလွာင္အေျပာင္ ခံေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္လို ဟုတ္တိပတ္တိ ေရးစရာ ဖတ္စရာ
မလိုဘဲ ကြက္လပ္ျဖည့္ရံု မွန္၊မွားေရြးရံုႏွင့္
အမွတ္ေတြရေနေသာ စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကစ၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ
အဂၤလိပ္စာကို အဓိကဘာသာအျဖစ္မွ
ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။
ထိုစနစ္ဒဏ္ကို ခံလိုက္ရေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္မွာ
ဆရာ၊ ဆရာမ ျဖစ္လာေတာ့
အဘယ္မွာလွ်င္ အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္းက်င္ေသာ
ဆရာ၊ ဆရာမ ျဖစ္လာပါအံ့နည္း။
ရာထူးေတြသာ တက္လာၿပီး
သ႐ုပ္ျပမွ ပါေမာကၡအဆင့္အထိသာ
ေရာက္လာေရာ
အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းေကာင္းမတတ္သူေတြက
အမ်ားစု ျဖစ္ေနပါသည္။
အဂၤလိပ္စာကို ဖတ္ဖို႔ေရးဖို႔ မဆိုထားႏွင့္
အသံထြက္ၿပီး ရဲရဲ မဖတ္ဝံ့သည့္
အေျခအေနသို႔ပင္ ေရာက္ကုန္ၾကသည္။
ယခင္ ေရးဖူးသလို ပါေမာကၡရင့္မႀကီးေတြ
ပါးစပ္က serial ကို senior ဟု
မွားေျပာလိုေျပာ၊
bias ကို virus ဟု မွားေျပာလိုေျပာ
ျဖစ္ကုန္ျကသည္။

တစ္ခါက
ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔
ျပည္ပတကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ေရာက္လာေသာ
ပညာ႐ွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာတကၠသိုလ္မွ
ပါေမာကၡေတြ ေတြ႔ၾကသည္။
သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ခဏထား၊
ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္ စာရြက္ကိုပင္
အဓိပၸါယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ
နားမလည္သည့္အတြက္
ေခြၽးျပန္ရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ျကံဳရသည္ဟု
ကာယကံ႐ွင္မ်ားထံမွ ၾကားလိုက္ရသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုး ဤပံုစံျဖစ္ေနသည္ဟု
ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။
အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္ေသာ၊
စာကိုယ္ခံေကာင္းေသာ
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း ႐ွိပါလိမ့္မည္။
အမ်ားစုကေတာ့
အဂၤလိပ္စာ ႏွိမ့္ထားသည့္ကာလကို
ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္
အဂၤလိပ္စာကိုယ္ခံ နည္းၾကပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမွာ ဘာသာရပ္ကို
နားလည္ သေဘာေပါက္ေျမာက္ေအာင္
အဂၤလိပ္လို မည္သို႔ သင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။
အဂၤလိပ္လို ေက်ာင္းသား နားလည္ေအာင္
ေရေရလည္လည္ ႐ွင္းျပႏိုင္စြမ္း မ႐ွိေတာ့
မွတ္စု ေခၚေပးၿပီး
အလြတ္ က်က္ခိုင္းပါေလေရာ။
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက
မွတ္စုေပးသူ အဆင့္အတန္းသို႔
ေလွ်ာသြားသည့္နည္းတူ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက
အဓိပၸါယ္နားမလည္ဘဲ အဂၤလိပ္လို မွတ္စုေတြ
အလြတ္က်က္ၿပီး ျပန္ေျဖရင္း
ဘြဲ႔ရသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ကာ
“ဘြဲ႔ရပညာမတတ္မ်ား”ဟု
အေခၚခံရသည္အထိ တန္းေလွ်ာသြားပါသည္။

ဤအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တကၠသိုလ္ပညာကို
ျမန္မာလိုျပန္သင္ဖို႔ တတ္သိနားလည္ေသာ
ပညာ႐ွင္မ်ားက အၾကံေပးၾကသည္။
တကၠသိုလ္ပညာကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ သင္ၾကားေနေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားကို သာဓကေဆာင္ၿပီး
ျမန္မာလိုသင္ဖို႔ အၾကံေပးၾကသည္။
ေဆြးေနြးျကသည္။

ထိုအခါ အခ်ိဳ႕က
အဂၤလိပ္လို သင္သည့္စနစ္ကို
တစ္ျပားမွ မေလွ်ာ့စတမ္း
က်ားကုတ္က်ားခဲ ဖက္တြယ္ေနၾကသည္ဟု
ၾကားရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ တစ္ဖက္က
တကၠသိုလ္ပညာ ျမန္မာလိုသင္ဖို႔
ေဆြးေႏြးေသာအခါ အထူးသျဖင့္
သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ေနေသာ
ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕က
“အဂၤလိပ္လိုပဲ သင္မယ္၊ မေလ်ာ့ႏိုင္”ဟု
ခါးခါးသီးသီး တံု႔ျပန္ၾကသည္ဟု ျကားရသည္။
တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကို
ျမန္မာလိုဘာသာျပန္သင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္လိုသင္မွ
အဆင့္မီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဘာေၾကာင္းညာေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္ဟု
ျကားရသည္။

ထိုဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္
အဂၤလန္ျပည္မွာ ေမြးဖြားၿပီး အဂၤလန္ျပည္မွာ
ႀကီးျပင္းလာေသာ အဂၤလိပ္မ်ား
မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသည္။
ျမန္မာမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားျပီး ျမန္မာ့ဆန္ကို စား၊
ျမန္မာ့ေရကို ေသာက္ၿပီး ႀကီးလာေသာ
ျမန္မာစစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ျကပါသည္။

စကားေျပာတတ္စကတည္းက
ျမန္မာလိုေျပာၿပီး ျမန္မာစကားျဖင့္
တစ္သက္လံုး ေတြးေခၚ စဥ္းစားလာၾကသူမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္
အသံုးျပဳရသည့္ဘာသာစကားမ်ားတြင္
ျမန္မာစကားမွာ အသံုးျပဳရ အလြယ္ဆံုး
ျဖစ္ေနသည္။

ငယ္စဥ္ကစ၍ အေတြးအၾကံ၊ အေျပာအဆို၊
အျပဳအမူဟူေသာ ကံသံုးပါးစလံုးကို
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္
ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္
ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ဘယ္ပညာရပ္ကို
ျမန္မာလို ေျပာႏိုင္စြမ္း႐ွိသည္သာ
ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားဘာသာစကားျဖင့္
ေရးထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊
မည္မွ် နက္နဲပါေစ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္၍
ရသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
စကားတစ္လံုးခ်င္း ဘာသာျပန္ရတာမ်ိဳးလည္း
႐ွိမည္။ စကားတစ္လံုးခ်င္းျပန္ဖို႔
အဆင္သင့္ မ႐ွိ၍ ႐ွင္းလင္းဖြင့္ဆိုၿပီး
ဘာသာျပန္ရတာမ်ိဳးလည္း ႐ွိမည္။
ဘာသာစကား၏ အေျခခံသေဘာသဘာဝအရ
ဘာသာစကားတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔
ဘာသာျပန္၍ လံုးဝ မရႏိုင္တာမ်ိဳး
မ႐ွိစေကာင္းပါ။

သို႔ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္လို သင္ေနေသာ
ျမန္မာလူမ်ိဳး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္
မိမိတတ္ကြၽမ္းေသာ ပညာရပ္ကို
ျမန္မာလို ျပန္ေျပာ၍ မရႏိုင္စရာ မ႐ွိပါ။
မရဟု ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ကို
မတတ္ကြၽမ္းေသာေျကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အဂၤလိပ္စာ
မတတ္ကြၽမ္းေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အဂၤလိပ္စာကို အလြန္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ
ကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အသက္အရြယ္အရ
ပါေမာကၡမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ခံမေကာင္းခဲ့ေသာ
အဂၤလိပ္စာကို သံုးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား
နားလည္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္
သင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိသလဲဟု ေတြးစရာ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္
အဂၤလိပ္စာကိုယ္ခံ နည္းခဲ့သည့္အတြက္
အဂၤလိပ္လို သူတို႔သင္ယူခဲ့ေသာ
ဘာသာရပ္မ်ားကို
ဘယ္ေလာက္ ေပါက္ေျမာက္တတ္ကြၽမ္းခဲ့သလဲ
ဟုလည္း ေမးစရာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါလ်က္ အဂၤလိပ္လိုသင္ေရးကို
ဖက္တြယ္ေနျခင္းမွာ
အဂၤလိပ္လို သင္မွ အဆင့္မီသည္ဆိုေသာ
အစြဲေၾကာင့္လား၊
ေက်ာင္းသား နားမလည္ေသာ
အဂၤလိပ္စကားျဖင့္
ေျပာရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳကို
သာယာေနေၾကာင့္ေသာေၾကာင့္လား၊
ျမန္မာလို ဘာသာျပန္သင္ဖို႔ မလြယ္ဘူး
ဆိုေသာ အေတြးျဖင့္
တြန္႔ဆုတ္ေနေသာေၾကာင့္လား။
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးစရာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနသည္
ဆိုလွ်င္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္
အဓိကဘာသာစနစ္ စတင္သည္က စ၍
ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုကို
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသားခဲ့ေသာ
“ေ႐ွ႕သြားပညာ႐ွင္”မ်ား၏
ႀကိဳးပမ္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား
ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေပၚထြက္ခဲ့သည္ကို
ျပန္လည္ စုစည္းေလ့လာၿပီး လိုအပ္သလို
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထိုစဥ္က တစ္အုပ္ၿပီးတစ္အုပ္ထြက္ခဲ့ေသာ
ျမန္မာလိုေရးခဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား
ဌာနအသီးသီးက ဗီ႐ိုေတြထဲမွာ၊
ဂိုေဒါင္ေတြထဲမွာ က်န္ပါလိမ့္ဦးမည္။
ျပဳစုသူပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ား၏ လက္ထဲမွာ
လက္ခံစာအုပ္ေတြ က်န္ပါလိမ့္ဦးမည္။
ထိုစာအုပ္ေတြကို တည္းျဖတ္ပံုႏွိပ္ေပးရေသာ
တကၠသိုလ္ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး
ဌာနႏွင့္ တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္မွာ
လက္က်န္စာအုပ္ေတြ ႐ွိပါလိမ့္ဦးမည္။

ထိုစာအုပ္ေတြကိုစုစည္းျပီး မိတၱဴပြားလိုက္လွ်င္
ျမန္မာလိုသင္ရန္အတြက္ စတင္ဖို႔
အသံုးတည့္ပါလိမ့္မည္။
ထိုစာအုပ္မ်ား ေခတ္မမီေတာ့ဟု ဆိုခ်င္ဆို၊
အေျခခံအယူအဆ သေဘာတရားမ်ားကေတာ့
လံုးဝ ပစ္ပယ္ေလာက္သည္အထိ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေနာက္ပိုင္းတိုးတက္လာေသာ အယူအဆမ်ား
ျဖည့္စြက္ၿပီး အသံုးျပဳလွ်င္
ျမန္မာလိုသင္ၾကားေရးအတြက္
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

သမိုင္းေၾကာင္း မေကာင္းခဲ့ေသာ
တကၠသိုလ္ပညာ အဂၤလိပ္လိုသင္သည့္စနစ္ကို
အနီးသင္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ
ဆက္လက္ ဖက္တြယ္ က်င့္သံုးေနသမွ်ေတာ့
ဘြဲ႔ရပညာမတတ္ေတြ
ဆက္လက္ၿပီး တိုးပြားေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္လိုသင္သည့္အခ်ိန္ကစ၍ ယခုအထိ
ထြက္ေပၚေနေသာ
ဘြဲ႔ရ ပညာမတတ္အေရအတြက္
ေသာင္းသိန္းခ်ီေနပါၿပီ။
အလြန္ႏွေျမာစရာေကာင္းေသာ
ပညာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ား
ျမန္မာလိုသင္ၾကားေရးကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ အဂၤလိပ္စာကို
အဆင့္မီမီ တတ္ေျမာက္ေရးကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္
လိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္
သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမွ
အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွေသာ
“ဘြဲ႔ရပညာမတတ္”ဇာတ္လမ္းႀကီး
အဆံုးသတ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ဆရာကလည္း မေရလည္၊
ေက်ာင္းသားကလည္း နားမလည္ေသာ
တကၠသိုလ္ပညာ အဂၤလိပ္လိုသင္ၾကားေရးကို
ဇြတ္အတင္းေ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုလွ်င္
ငရဲပန္းသင္တံုးဓားစက္ကို ေရႊပန္းထင္ၿပီး
ဦးေခါင္းေပၚ ရြက္မိေသာ
မိတၱဝိႏၵကသတို႔သားကဲ့သို႔
ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည့္အေရးကို
အေလးအနက္ ဆင္ျခင္ၿပီး
ဘြဲ႔ရပညာမတတ္မ်ား
ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေရးအတြက္
တကၠသိုလ္ပညာ ျမန္မာလိုသင္ရန္မွတစ္ပါး
အျခားနည္းလမ္းမ႐ွိဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း။

ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)

– ၂၃-၆-၂၀၁၈ ထုတ္၊ New Watch Weekly
ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္
အတြဲ(၁၃)၊ အမွတ္(၁၃)ပါ
ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)၏
“တကၠသိုလ္ပညာျမန္မာလိုသင္ပါမွ
ဘြဲ႔ရပညာမတတ္ ဇာတ္လမ္းဆံုးမည္”
ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Credit… FB

201 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *