စစ္​အင္​အား အ​ေကာင္​းဆုံး ၅ႏုိင္​ငံ

World Strategic Institute က ထုတ္ျပန္ေသာ 2018 ခုနွစ္အတြက္ ကမာၻ႔ စစ္အင္အား အေကာင္းဆံုး (၅) ႏိုင္ငံ

1. United State of America (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻေပၚတြင္ စစ္အင္အားအႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စစ္သည္အင္အား ၁.၃ သန္းေက်ာ္႐ွိၿပီး အရန္အင္အား ၉ သိန္း႐ွိသည္။ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၆၀၁ ဘီလီယံ သံုးစြဲထားသည္။ တိုက္ခိုက္ေရး သံခ်ပ္ကာတင့္ကား ၅၀၀၀ ေက်ာ္သာ႐ွိေသာ္လည္း ကမာၻ့အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ စြမ္းရည္အျမင့္ဆံုး ေလတပ္ႏွင့္ေရတပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ န်ဴကလီးယား လက္နက္လည္း ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေလဆာလက္နက္ကိုလည္း စတင္အသံုးျပဳရန္​ ၾကိဳးပမ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

2. Russia Federations (႐ု႐ွားဖက္ဒေရး႐ွင္းႏိုင္ငံ)

႐ု႐ွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ သည္ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၅.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၈၄.၅ ဘီလီယံသံုးစြဲထားသည္။စစ္သည္အင္အား ၇ သိန္းႏွင့္အရန္အင္အား ၂ သိန္း႐ွိသည္။ ကမာၻ့အႀကီးဆံုးႏွင့္စြမ္းရည္အျမင့္ဆံုးတင့္ကားတပ္ဖြဲ႔ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ဒုတိယအႀကီးဆံုး ေလတပ္ႏွင ့္ေရတပ္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ကမာၻေပၚတြင္န်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံလဲျဖစ္သည္။

3.People’s Republic of China (တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ)

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသည္ စစ္သည္အင္အား ၂.၂ သန္းႏွင့္ အရန္အင္အား ၁.၄ သန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ေရငုပ္သေဘာၤပိုင္ဆိုင္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၂၁၆ ဘီလီယံသံုးစြဲထားသည္။ န်ဴကလီးယား လက္နက္လည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

4. India Republic (အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ)

အိနၵိယသမၼတႏိုင္ငံတြင္ စစ္သည္အင္အား ၁.၄ သန္းႏွင့္ အရန္အင္အား ၈.၂ သန္း႐ွိသည္။ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၂.၅ ရာခိုင္နွုန္းျဖစ္ေသာ ၅၀ ဘီလီယံသံုးစြဲထားသည္။ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ စတုတၳအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ န်ဴကလီးယား လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။

5. France Repubic (ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ)

ျပင္သစ္ သမၼတႏိုင္ငံသည္ စစ္သည္အင္အား ၂ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အရန္အင္အား ၁.၈ သိန္းခန္႔သာပိုင္ဆိုင္သည္။ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၆၂.၃ ဘီလီယံသာ သံုးစြဲထားသည္။ ေလယာဥ္တင္သေဘာၤ ၁ စီးႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘာၤ ၃ စီးထိပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘာၤ ၂ စီးကိိုေလယာဥ္တင္ သေဘာၤမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္႐ွိသည္။ န်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

Ref…Translate from Internet

#NLH_IR (M.M.O Contributor)

83 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *