စစ္ပြဲေတြရပ္သင့္ၿပီ

“စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနၾကတာ-ခေလးေတြရဲ ႕အနာဂတ္ေတြႏွင့္တိုင္းျပည္ကိုအတၱမ်ားႏွင့္ရုိက္ခ်ိဳးေနျခင္းပဲ——-(စစ္ပြဲေတြရပ္သင့္ျပီ—ဘယ္သူေတြႏုိင္လို ့လဲ?–ေနာက္ဆုးံေတာ့လူအသက္အေပါင္းမ်ားစြာဆုးံရွံဳးသြားရတယ္)–´´

3 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *