အဆင့္ျမွင့္ရဲအရာရွိပိုင္း ၁၄ ဦးကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ရာထူးတိုးျခင္း/ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့

အဆင့္ျမွင့္ရဲအရာရွိပိုင္း ၁၄ ဦးကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ရာထူးတိုးျခင္း/ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆ (သတင္းတမန္)

ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္က အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိအဆင့္ ရွိ၁၄ ဦးကို ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ျခင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရနံေျမရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕

ေရနံေျမလံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ထြန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ရဲဦးစီးဌာနႀကီး ရဲဌာနခ်ဳပ္အကူတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴဳးႀကီးေက်ာ္ေထြးကို ေရနံေျမလံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
မႏၱေလးေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေလေၾကာင္းရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ခြဲမွဴး ယာယီရဲမွဴးႀကီး ဘုန္းျမင့္ေမာ္ကို ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
ျမန္မာႏုိင္ငံမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ေပါက္ကြဲမႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဌာနခြဲမွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး သန္းထြန္းေအာင္ကို ယာယီရဲမွဴးႀကီးအျဖစ္ရာထူးတိုးေပးၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ေပါက္ကြဲမႈ စစ္ေဆးေရးဌာနမွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး စိန္လြင္ကို ရဲမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရာထူးတိုးေပးၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ဦး ကို ရဲမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရာထူးတိုးေပးၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ စီမံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွဴး ယာယီရဲမွဴးႀကီးသာထြန္း ကို မႈခင္းႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းမွတ္တမ္းဌာနမွဴး အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ေပါက္ကြဲမႈ စစ္ေဆးေရးဌာနမွဴး ယာယီရဲမွဴးႀကီးတင္ဦး ကို စီမံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲအကူတပ္ဖြဲ႕ခဲြဲမွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ထြန္းျမတ္ေက်ာ္ ကို ယာယီရဲမွဴးႀကီးအဆင့္သို႔တိုးေပးၿပီး ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕(မႏၱေလး) ေလေၾကာင္းရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႕ခြဲမွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (SB) အမွတ္(၉)တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရံုး (အထူးတပ္ဖြဲ႕ခြဲ)မွ တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ရန္လင္းေအာင္ ကို နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန ၊ ဌာနခြဲ ၂ (ဆက္ဆံေရး) ၏ ဌာနခြဲမွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲဦးစီးဌာနႀကီး ရဲဌာနခ်ဳပ္အကူတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး မိုးသန္းေအာင္ ကို ယာယီရဲမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ရာထူးတိုးေပးၿပီး ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးလင္းထြဋ္ကို ကရင္ျပည္နယ္ ဒုတပ္ဖြဲ႕မွဴး အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ မႈခင္းႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္မႈခင္းမွတ္တမ္းဌာနမွဴး ယာယီရဲမွဴးႀကီးေက်ာ္ထြဋ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊
သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရံုး (၂/၁) ရန္ကုန္မွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ရဲမွဴး ေက်ာ္ခ်စ္ကို ယာယီဒုတိယရဲမွဴးႀကီး အျဖစ္ရာထူးတိုးေပးၿပီး သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ အမွတ္(၉)တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရံုး (အထူးတပ္ဖြဲ႕ခြဲ) တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း

အသီးသီး ရာထူးတိုးျမွင့္ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔ကို ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးတိုး/ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ေၾကာင္းကို ဧၿပီ ၂၃ / ဧၿပီ ၂၄ တို႔၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္က အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွသိရသည္။

#Y(သတင္းတမန္)

113 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *