ငံုးေမြးျမဴေရး၏အားသာခ်က္မ်ား

ငံုးေမြးျမဴေရး၏အားသာခ်က္မ်ား
====================

၁။ ၾကက္/ဘဲ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ဝင္ေငြရရွိႏိုင္သည္။

၂။အျခားသတၱဝါမ်ားထက္ အၾကမ္းခံႏိုင္သည္။

၃။ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ အေျခတက်ေနႏိုင္သည္။

၄။ငံုးထီးမ်ားကိုေမြးစမွ(၃)ပတ္သားတြင္ေစ်းကြက္သို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး ငံုးမမ်ားသည္ အသက္(၅-၆)ပတ္ အရြယ္တြင္စတင္ဥေပးၾကၿပီး ရက္(၅၀)ခန္႔တြင္ ဥစံုၾကပါသည္။

၅။ ႀကီးထြားမႈျမန္ျခင္း ငံုးဥ ငံုးအသားမ်ား အခ်ိန္တိုတြင္း ထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ား ျပန္ရ ျမန္သည္။

၆။ အသက္(၆)ပတ္မွစ တႏွစ္ပတ္လံုး (၂၇၀) ခန္႔ဥဥၾကသည္ ပွ်မ္းမွ် (၇၅)% မွ ရာနႈန္းျပည့္ရရွိႏိုင္သည္။

၇။ ေနရာ (၃၂စတုရန္းေပ=၂၀၀ေကာင္နႈန္း) တြင္ ရင္းႏွီးေငြ နည္းနည္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္(သို႔)စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴႏိုင္သည္။

၈။ ငံုးေခ်းသည္ ဇီဝေျမၾသဇာျဖစ္ၿပီး အျခားတိရစာၧန္ေခ်းမ်ားထက္ေျမဆီအာဟာရျမင့္မား၍ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းပိုရႏိုင္ပါသည္။


ရက္သားငံုးငယ္မ်ားတြင္ရွိရမည့္အရည္အေသြး
================================
၁။ ပံုသ႑န္မမွန္ျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါမစံုလင္ျခင္း ကင္းရွင္းရမည္။

၂။ ခ်က္တိုင္၊ ကိုယ္ေမႊး၊ ေျခေထာက္မ်ားေျခာက္ေသြ႕၍ မ်က္လံုးမ်ား ၾကည္လင္ေတာက္ပေနရမည္။

၃။ ဖ်က္လတ္လႈပ္ရွားေျပးလႊားျခင္းမ်ားရွိ၍ က်န္းမာသန္စြမ္းရမည္။

၄။ ေမြးရာပါေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ေခ်းျဖဴေရာဂါ၊ ခ်က္တိုင္ေရာင္ေရာဂါ၊ အသက္႐ူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ မ်ားကင္းရွင္းရမည္။

၆။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျပည့္မီရမည္။
ေမြးစရက္သား ငံုး (၆-၇) ဂရမ္ (သို႔) (၀.၃၇-၀.၄၅)က်ပ္သား

၇။ အရြယ္ညီၫႊတ္မႈရွိရမည္။

၈။ဥစတင္ဥသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဥသက္တမ္းၾကာရွည္ရမည္။

0 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *