အာလူး နဲ ့စီးပြား႐ွာၾကရေအာင္…

အာလူူးကိုဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳးၾကမလဲ?
————————————–
အာလူးစိူက္နည္း

အာလူးကို သြားေရစာမုန႔္မ်ိဳးစုံ၊ အေၾကာ္မ်ိဳးစုံ၊ ဟင္းမ်ိဳးစုံခ်က္စား၍လည္းေကာင္း၊ ပုံစံမ်ိဳးစုံ စားေသာက္ ၾကသည္။ အာဟာရ တန္ဖိုးျမင့္မားၿပီးႏွစ္စဥ္ဧက ၅၀,ဝဝဝ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။

ေျမျပဳျပင္ျခင္း

အာလူးသည္ ပြေသာေျမတြင္ ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။ ေတာင္ေပၚေျမနီေျမပြ၊ သဲႏႈန္းႏွင့္ ခဲပုပ္၊ သစ္ေဆြးေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ေျမဆီအာဟာရ စားသုံးမႈမ်ားျပားေသာ သီးႏွံျဖစ္၍ ေျမဆီ ေျမေကာင္း၌ စိုက္ရမည္။ အလြန္ေစးေသာ ေျမ၊ အာဟာရနည္းေသာ သဲက်ပ္ေက်ာက္ျဖဳန္းေျမမ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။ မိုးမ်ား၍ ေျမခ်ဥ္ငန္ဓာတ္နိမ့္ေသာေျမတြင္ ၅ ဒသမ ၅ မွ ၆ ဒသမ ၅ ထိ ထိန္းထားရန္ ထုံးထည့္ေပးရမည္။ ထယ္ထိုး၊ ထြန္ေမႊျခင္းကို ေျမညက္သည္အထိ ျပဳလုပ္၍ ေပါင္းျမက္၊ ပင္ႂကြင္းပင္က်န္မ်ားကို ဖယ္ရွားရ ပါမည္။

ေျမၾသဇာထည့္သြင္းျခင္း

တစ္ဧကလွ်င္ သဘာဝေျမၾသဇာ ၁၀ တန္မွ ၂၀ တန္ထိ ေျမခံအျဖစ္ထည့္ၿပီး ယူရီးယား ႏွစ္အိတ္၊ တီစူပါ သုံးအိတ္၊ ပိုတက္ရွ္ ႏွစ္အိတ္ထည့္ပါ။

မ်ိဳးအာလူးေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း

အပုပ္၊ အနာကင္းေသာ ေရာဂါပိုးမႊားကင္းေသာမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးပါ။ မ်က္ေစ့တိမ္၍ မ်က္ေစ့နည္းေသာမ်ိဳးကို စိုက္ရပါမည္။ မ်ိဳးကိုေအး၍ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားရပါမည္။ မ်ိဳးအားလူးကို မႈိသတ္ေဆးစိမ္ၿပီး အလုံးလိုက္စိုက္သင့္ပါသည္။ မ်ိဳးအာလူး၁၀ဝ ကီလိုကို ဟိုမိုင္း (Homai-80WP) ၂၀ဝ ဂရမ္ႏႈန္း လူးနယ္၍ စိုက္ပါ။

 

မ်ိဳးႏႈန္း

အာလူးမ်ိဳးမ်ားတြင္ မ်ိဳးနားခ်ိန္ ႏွစ္လမွ သုံးလခန႔္ရွိသျဖင့္ တူးေဖာ္ၿပီးစ အာလူးမ်ားကို မ်ိဳးအျဖစ္ တိုက္႐ိုက္စိုက္၍ မရပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ႏွစ္လမွ သုံးလခန႔္ စနစ္တက်သိုေလွာင္ထားၿပီးမွ မ်ိဳးအျဖစ္ စိုက္သင့္ပါသည္။ တစ္ဧကအတြက္ မ်ိဳးလိုအပ္ခ်က္မွာ –

၁။ မိုးအာလူး(ယာေျမ) – ၅၀ဝ ပိႆာ (မတ္၊ ဧၿပီ)
၂။ ေရအာလူး(ဟဲဟိုး) – ၆၀ဝ ပိႆာ (ဇန္နဝါရီ၊ ေဖာေဖာ္ဝါရီ)
၃။ ေဆာင္းအာလူး(ေျမျပန႔္) – ၇၀ဝ ပိႆာ (ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ)စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတန္းၾကား ၂ ဒသမ ၅ ေပျဖစ္ေစရန္ ထယ္ေျမာင္း တိမ္တိမ္ေပး၍ ပင္ၾကား ေျခာက္လက္မမွ ကိုးလက္မထားၿပီး တစ္ဧက အပင္ေရ ၂,၅၀ဝ မွ ၃,၅၀ဝ ဝင္ေအာင္စိုက္ပါ။

အပင္ျပဳစုျခင္း

အပင္ေပါက္ၿပီး ၁၄ ရက္ခန႔္ၾကာတြင္ ၾကားေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း၊ ေဘာင္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ လိုအပ္ပါက ေပါင္းထပ္မံ လိုက္ေပးရမည္။ မိုးအာလူး၊ စကအာလူး၊ ေရအာလူး၊ ေဆာင္းအာလူး အားလုံးတြင္ လုံေလာက္ေသာ အစိုဓာတ္ရမွ အပင္ေပါက္စုံပါမည္။အာလူးမ်ိဳးမခ်မီ လုံေလာက္ေသာ အစိုဓာတ္ကို ထိန္း ထားေပးရပါမည္။ အပင္ႀကီးထြားခ်ိန္တြင္ ေျမတြင္းအစိုဓာတ္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းပါက ေရသြင္းျခင္း၊ ေရဖ်န္းျခင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ မိုးစိုက္အာလူးတြင္ သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္လုံး ပုံမွန္မိုးပါးပါး ႐ြာသြန္းရန္ လိုပါသည္။

မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႕ပါက ေရသြင္းသင့္သည္။ ေရဝပ္ေရလွ်ံပါက ခ်က္ခ်င္းေဖာက္ထုတ္ရမည္။ အာလူးတူးေဖာ္ခါနီးတြင္ ေရျဖတ္ရန္ လိုပါသည္။ အစိုဓာတ္မ်ားပါက အာလူးမ်ား ပုပ္သြားႏိုင္သည္။ အာလူးကို ေျမေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ဆက္ တိုက္စိုက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ မ်ိဳးရင္းတူသည့္ ခရမ္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ င႐ုတ္မ်ားႏွင့္ သုံးႏွစ္-ငါးႏွစ္ျခားမွ စိုက္သင့္သည္။ ဘက္တီးရီးယားပင္ညႇိဳးေရာဂါ၊ ေႏွာင္းပင္နာက်ေရာဂါ၊ ေစာပင္နာက်ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္ ဖ်က္ဆီးတတ္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းထားရပါမည္။

ပ်ကဲ့သို႔ စုတ္စားပိုးမ်ား၊ ၂၈ ေျပာက္က်ိဳင္း၊ အာလူးက်ိဳင္းမ်ား က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္၍ တမာပိုးသတ္ေဆး၊ မႈိသတ္ေဆးမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖ်န္းပါ။ ႏုတ္သိမ္းျခင္း စိုက္ၿပီး သုံးလခြဲခန႔္အၾကာ အာလူးပင္မ်ား က်သြားပါက တူးေဖာ္ရန္ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထယ္ထိုး၍ လည္းေကာင္း၊ ေပါက္ျပားႏွင့္တူး၍ လည္းေကာင္း တူးေဖာ္ႏိုင္သည္။ တူးေဖာ္စဥ္ ဥမ်ား မထိခိုက္ ေစရန္ သတိထားရမည္။ ဒဏ္ရာရထားေသာဥမ်ား၊ ေရာဂါရေသာ ဥမ်ားကို ဥေကာင္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားရမည္။

ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္း၍ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာ၊ ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ရမည္။ သိုေလွာင္စဥ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အေညႇာင့္မေပါက္ရန္ သတိထားရမည္။ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အိတ္က်ဲမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ရမည္။

အာလူးကို မတူးေဖာ္မီ ၁၀ ရက္ခန႔္ျဖစ္ႀကိဳ၍ ေရျဖတ္ထားျခင္း၊ အပင္ျဖတ္ထားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းျဖင့္ အခြံမာၿပီး အထားခံသည္။ မ်ိဳးအာလူးငယ္မ်ားကို ဘိုရက္ဇ္ (Borex) တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဇင့္ဆာလဖိတ္ (Zinc Sulphate) သုံးရာခိုင္ႏႈန္း ဖ်န္းေပးၿပီး အရိပ္တြင္ထား၍အိတ္က်ဲျဖင့္ သိုေလွာင္ပါ။ကိ

79 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *