စီးပြားျဖစ္ခ်ဥ္ေပါင္စုိက္ၾကမယ္

စီးပြားျဖစ္ခ်ဥ္ေပါင္စုိက္ၾကမယ္

၁။ မူရင္းေဒသ

အိႏၵိယနိုင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔တြင္ စတင္ေပါက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

ျမန္မာအမည္ – ခ်ဥ္ေပါင္

အဂၤလိပ္အမည္ – ROSELLE

႐ုကၡေဗဒအမည္ – Hibiscus sabdariffa

မ်ိဳးရင္းအမည္ – MALVACEAE

၂။ အမ်ိဳးအစား

ျမန္မာျပည္တြင္ ခ်ဥ္ေပါင္အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးခန႔္ ေတြ႕ရွိရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားေသာမ်ိဳးမ်ားမွာ –

(၁) ခ်ဥ္ေပါင္အနီ

အိႏၵိယမွရေသာ မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘိလပ္ခ်ဥ္ေပါင္ (သို႔) ကုလားခ်ဥ္ေပါင္ဟုလည္း ေခၚသည္။ အသီးမွာ နီရဲေသာအေသြးရွိသျဖင့္ ခ်ဥ္ေပါင္နီဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

 

(၂) ျမန္မာခ်ဥ္ေပါင္

ျမန္မာခ်ဥ္ေပါင္သည္ အ႐ြက္ဝိုင္းသည္။ အပင္အရပ္မွာ နိမ့္ၿပီး အကိုင္းအနည္းငယ္ျဖာသည္။ ၎ကို အ႐ြက္စား သုံးရန္ အဓိကရည္႐ြယ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

 

(၃) လက္ျခားခ်ဥ္ေပါင္

ကိုင္းျဖာမႈမရွိပဲ တစ္ပင္တိုင္မ်ိဳးျဖစ္၍ ေလွ်ာ္ထုတ္ရန္ အသုံးျပဳၾကသျဖင့္ ေလွ်ာ္ခ်ဥ္ေပါင္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ အ႐ြက္မွာ လက္ျခားျဖာၿပီး အေမႊးအနည္းငယ္ထူသည္။

 

၃။ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသ

အလြန္ေအးေသာ အရပ္မွလြဲၿပီး ခ်ဥ္ေပါင္ကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပား စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

၄။ ေရေျမရာသီဥတု

ခ်ဥ္ေပါင္သည္ ဆားေပါက္သည့္ ေျမမွလြဲ၍ ေရစီးေရလာေကာင္းေသာ ေျမမ်ိဳးတြင္ မ်ားစြာစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။ ေျမဆီဩဇာထက္သန္ေသာ ႏုန္းပါသည့္ ကိုင္းေျမမ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းသည္။

 

၅။ ေျမျပဳျပင္ျခင္း

ခ်ဥ္ေပါင္ပင္ ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္တြင္ မိုးဖြဲဖြဲ႐ြာပါက ပိုမိုျဖစ္ထြန္း၏။ မိုးမ်ားလြန္းၿပီး ေရဝပ္ေသာေဒသတြင္ ခ်ဥ္ေပါင္မျဖစ္ထြန္းေပ။ ေဆာင္းရာသီတြင္လည္း ခ်ဥ္ေပါင္ကို ေရေပးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ထယ္ (၁) စပ္ ထိုးၿပီး ေနာက္၊ ထြန္ (၆-၈) စပ္အထိ ထြန္ေရးေကာင္းသည့္တိုင္ ထြန္ရသည္။ ၾကမ္းတုံးရိုက္ၿပီးေနာက္ စိုက္ေၾကာင္းမ်ား ဆြဲ၍ တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၃) ေပ ျခားရမည္။

 

၆။ ေျမဩဇာေကြၽးနည္း

ႏြားေခ်းလွည္း (၁၀-၁၅)စီး၊ ယူရီးယားဓာတ္ေျမဩဇာ တစ္ဧကလွ်င္ (၂၂၄) ေပါင္၊ တီစူပါ (၅၆) ေပါင္ႏွင့္ ပိုတက္ရွ္ေျမဩဇာ (၅၆) ေပါင္ ထည့္ေပးရမည္။ ႏြားေခ်းေျမဩဇာႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို ထည့္ေပးရာတြင္ ေျမႀကီးတြင္ သမေစရန္ ထြန္ယက္ေပးရမည္။

 

၇။ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ရာသီမေ႐ြး စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၃) ေပအကြာ ေၾကာင္းဆြဲထားေသာ စိုက္ကြက္ (သို႔) စိုက္ေဘာင္တြင္ ခ်ဥ္ေပါင္မ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖဴးထည့္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အေစ့မ်ားမွ စိုက္ၿပီး (၃-၅) ရက္တြင္ အပင္ေပါက္လာမည္။

ခ်ဥ္ေပါင္တစ္ဧကစိုက္လွ်င္ မ်ိဳးေစ့တစ္ျပည္ႏႈန္း လိုအပ္ပါသည္။ အလ်ားေပ (၂၀)၊ အနံ (၄) ေပ စိုက္ေဘာင္ တစ္ေပါင္အတြက္ မ်ိဳးေစ့ နို႔ဆီဗူး (၁) ဗူးခန႔္လိုအပ္ပါမည္။

 

၈။ ေရသြင္းနည္း

မိုးတြင္းစိုက္ပါက မိုးေရရေနသျဖင့္ ေရသြင္းရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ေဆာင္းစိုက္အတြက္ ေရသြင္းေပးရမည္။ ေျမအေျခေနအရ (၂-၃) ႀကိမ္အထိ ေရသြင္းေပးရန္ လိုသည္။

 

၉။ အပင္ျပဳစုျခင္း

မ်ိဳးေစ့ျဖဴးၿပီးေနာက္ (၃-၅) ရက္ၾကာလွ်င္ အပင္ကေလးမ်ား ေပါက္လာမည္။ အ႐ြက္ (၃-၄) ႐ြက္ထြက္လာလွ်င္ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ တစ္ေပခြာထား၍ က်န္အပင္မ်ား မႈန္းေပးပါ။ အတန္းၾကားရွိ ေပါင္းမ်ားကို ၾကားထြန္လိုက္၍ ႏွိမ္ေပးၿပီး အပင္ေျခရင္းေပါင္းကို လက္ေပါင္းလိုက္ေပးပါ။ ၾကားထြန္ကို ေပါင္းအေျခအေနအရ (၃-၄) ႀကိမ္ လိုက္ေပးရပါမည္။

 

၁၀။ ဆြတ္ခူးနည္း

စိုက္ၿပီးေနာက္ (၄၅-၆၀) ရက္ ၾကာလွ်င္ အ႐ြက္မ်ားစတင္ဆြတ္ခူးနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ အပင္လိုက္ႏႈတ္ၿပီး အျမစ္ပိုင္း ျဖတ္ကာ ေရာင္းခ်နိဳင္သည္။ တစ္ဧကလွ်င္ ခ်ဥ္ေပါင္အ႐ြက္အစို ပိႆာ (၅၀၀-၁၀၀၀) အထိထြက္နိုင္သည္။

 

၁၁။ မ်ိဳးေစ့ထုတ္နည္း

မ်ိဳးထုတ္ရန္ ခ်ဥ္ေပါင္မ်ားကို အသီးရင့္သည္အထိ ထားရမည္။ ရင့္ေသာအခါ အသီးမ်ားညွိုးလာသည္။ ညွိုးရာမွ ေျခာက္လာၿပီး အသီးမ်ားကြဲလာကာ အေစ့မ်ားထြက္လာသည္။ မကြဲအာမီ အသီးပါေသာအပိုင္းကို တံစဥ္ျဖင့္ျဖတ္ေတာက္၍ ေနလွန္းပါ။ ေကာင္းစြာေျခာက္ေသြ႕ေသာအခါ အသီးမ်ားကို တုတ္ျဖင့္ရိုက္ပုတ္ၿပီး အေစ့မ်ားယူပါ။

၁၂။ ေရာင္းခ်ျခင္း

ခ်ဥ္ေပါင္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အ႐ြက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ ေဈးတြင္ ေရာင္းရ တြင္က်ယ္ ေသာ ဟင္း႐ြက္ျဖစ္သည္။

 

၁၃။ သတိျပဳရန္အခ်က္

(၁) ခ်ဥ္ေပါင္စိုက္ခင္းကို ေရေပးရာတြင္ ေရေပးမလြန္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေရေပးလြန္ပါက အ႐ြက္မ်ားဝါၿပီး အပင္က်သြား၏။

(၂) ေျမဩဇာေကြၽးရာတြင္လည္း လိုအပ္သည္ထက္ပိုမေကြၽးရန္လိုသည္။ ေျမဩဇာအေကြၽးမ်ားပါက အပင္နာၿပီးေသနိုင္၏။

(၃) ခ်ဥ္ေပါင္ပင္မ်ားကို ငယ္စဥ္ မႈန္းေပးရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ ခ်ဥ္ေပါင္ပင္မ်ား ႀကီးထြား သန္မာေစမည္ ျဖစ္သည္။

 

 

ကိုးကား – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

၁။ မူရင်းဒေသ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် စတင်ပေါက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။

မြန်မာအမည် – ချဉ်ပေါင်

အင်္ဂလိပ်အမည် – ROSELLE

ရုက္ခဗေဒအမည် – Hibiscus sabdariffa

မျိုးရင်းအမည် – MALVACEAE

၂။ အမျိုးအစား

မြန်မာပြည်တွင် ချဉ်ပေါင်အမျိုးအစား (၃) မျိုးခန့် တွေ့ရှိရသည်။ စိုက်ပျိုးမှုများသောမျိုးများမှာ –

(၁) ချဉ်ပေါင်အနီ

အိန္ဒိယမှရသော မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ဘိလပ်ချဉ်ပေါင် (သို့) ကုလားချဉ်ပေါင်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ အသီးမှာ နီရဲသောအသွေးရှိသဖြင့် ချဉ်ပေါင်နီဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။

 

(၂) မြန်မာချဉ်ပေါင်

မြန်မာချဉ်ပေါင်သည် အရွက်ဝိုင်းသည်။ အပင်အရပ်မှာ နိမ့်ပြီး အကိုင်းအနည်းငယ်ဖြာသည်။ ၎င်းကို အရွက်စား သုံးရန် အဓိကရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။

 

(၃) လက်ခြားချဉ်ပေါင်

ကိုင်းဖြာမှုမရှိပဲ တစ်ပင်တိုင်မျိုးဖြစ်၍ လျှော်ထုတ်ရန် အသုံးပြုကြသဖြင့် လျှော်ချဉ်ပေါင်ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ အရွက်မှာ လက်ခြားဖြာပြီး အမွှေးအနည်းငယ်ထူသည်။

 

၃။ စိုက်ပျိုးသည့် ဒေသ

အလွန်အေးသော အရပ်မှလွဲပြီး ချဉ်ပေါင်ကို မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား စိုက်ပျိုးကြသည်။

 

၄။ ရေမြေရာသီဥတု

ချဉ်ပေါင်သည် ဆားပေါက်သည့် မြေမှလွဲ၍ ရေစီးရေလာကောင်းသော မြေမျိုးတွင် များစွာစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ မြေဆီဩဇာထက်သန်သော နုန်းပါသည့် ကိုင်းမြေများတွင် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းသည်။

 

၅။ မြေပြုပြင်ခြင်း

ချဉ်ပေါင်ပင် ဖြစ်ထွန်းချိန်တွင် မိုးဖွဲဖွဲရွာပါက ပိုမိုဖြစ်ထွန်း၏။ မိုးများလွန်းပြီး ရေဝပ်သောဒေသတွင် ချဉ်ပေါင်မဖြစ်ထွန်းပေ။ ဆောင်းရာသီတွင်လည်း ချဉ်ပေါင်ကို ရေပေးစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ထယ် (၁) စပ် ထိုးပြီး နောက်၊ ထွန် (၆-၈) စပ်အထိ ထွန်ရေးကောင်းသည့်တိုင် ထွန်ရသည်။ ကြမ်းတုံးရိုက်ပြီးနောက် စိုက်ကြောင်းများ ဆွဲ၍ တစ်တန်းနှင့်တစ်တန်း (၃) ပေ ခြားရမည်။

၆။ မြေဩဇာကျွေးနည်း

နွားချေးလှည်း (၁၀-၁၅)စီး၊ ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ တစ်ဧကလျှင် (၂၂၄) ပေါင်၊ တီစူပါ (၅၆) ပေါင်နှင့် ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာ (၅၆) ပေါင် ထည့်ပေးရမည်။ နွားချေးမြေဩဇာနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာများကို ထည့်ပေးရာတွင် မြေကြီးတွင် သမစေရန် ထွန်ယက်ပေးရမည်။

 

၇။ စိုက်ပျိုးနည်း

ရာသီမရွေး စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ တစ်တန်းနှင့်တစ်တန်း (၃) ပေအကွာ ကြောင်းဆွဲထားသော စိုက်ကွက် (သို့) စိုက်ဘောင်တွင် ချဉ်ပေါင်မျိုးစေ့များ ဖြူးထည့်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အစေ့များမှ စိုက်ပြီး (၃-၅) ရက်တွင် အပင်ပေါက်လာမည်။

ချဉ်ပေါင်တစ်ဧကစိုက်လျှင် မျိုးစေ့တစ်ပြည်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။ အလျားပေ (၂၀)၊ အနံ (၄) ပေ စိုက်ဘောင် တစ်ပေါင်အတွက် မျိုးစေ့ နို့ဆီဗူး (၁) ဗူးခန့်လိုအပ်ပါမည်။

 

၈။ ရေသွင်းနည်း

မိုးတွင်းစိုက်ပါက မိုးရေရနေသဖြင့် ရေသွင်းရန် မလိုအပ်သော်လည်း ဆောင်းစိုက်အတွက် ရေသွင်းပေးရမည်။ မြေအခြေနေအရ (၂-၃) ကြိမ်အထိ ရေသွင်းပေးရန် လိုသည်။

 

၉။ အပင်ပြုစုခြင်း

မျိုးစေ့ဖြူးပြီးနောက် (၃-၅) ရက်ကြာလျှင် အပင်ကလေးများ ပေါက်လာမည်။ အရွက် (၃-၄) ရွက်ထွက်လာလျှင် တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင် တစ်ပေခွာထား၍ ကျန်အပင်များ မှုန်းပေးပါ။ အတန်းကြားရှိ ပေါင်းများကို ကြားထွန်လိုက်၍ နှိမ်ပေးပြီး အပင်ခြေရင်းပေါင်းကို လက်ပေါင်းလိုက်ပေးပါ။ ကြားထွန်ကို ပေါင်းအခြေအနေအရ (၃-၄) ကြိမ် လိုက်ပေးရပါမည်။

 

၁၀။ ဆွတ်ခူးနည်း

စိုက်ပြီးနောက် (၄၅-၆၀) ရက် ကြာလျှင် အရွက်များစတင်ဆွတ်ခူးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အပင်လိုက်နှုတ်ပြီး အမြစ်ပိုင်း ဖြတ်ကာ ရောင်းချနိုင်သည်။ တစ်ဧကလျှင် ချဉ်ပေါင်အရွက်အစို ပိဿာ (၅၀၀-၁၀၀၀) အထိထွက်နိုင်သည်။

 

၁၁။ မျိုးစေ့ထုတ်နည်း

မျိုးထုတ်ရန် ချဉ်ပေါင်များကို အသီးရင့်သည်အထိ ထားရမည်။ ရင့်သောအခါ အသီးများညှိုးလာသည်။ ညှိုးရာမှ ခြောက်လာပြီး အသီးများကွဲလာကာ အစေ့များထွက်လာသည်။ မကွဲအာမီ အသီးပါသောအပိုင်းကို တံစဉ်ဖြင့်ဖြတ်တောက်၍ နေလှန်းပါ။ ကောင်းစွာခြောက်သွေ့သောအခါ အသီးများကို တုတ်ဖြင့်ရိုက်ပုတ်ပြီး အစေ့များယူပါ။

၁၂။ ရောင်းချခြင်း

ချဉ်ပေါင်သည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကြိုက်နှစ်သက်သော အရွက်တစ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် ဈေးတွင် ရောင်းရ တွင်ကျယ် သော ဟင်းရွက်ဖြစ်သည်။

 

၁၃။ သတိပြုရန်အချက်

(၁) ချဉ်ပေါင်စိုက်ခင်းကို ရေပေးရာတွင် ရေပေးမလွန်ရန် လိုအပ်သည်။ ရေပေးလွန်ပါက အရွက်များဝါပြီး အပင်ကျသွား၏။

(၂) မြေဩဇာကျွေးရာတွင်လည်း လိုအပ်သည်ထက်ပိုမကျွေးရန်လိုသည်။ မြေဩဇာအကျွေးများပါက အပင်နာပြီးသေနိုင်၏။

(၃) ချဉ်ပေါင်ပင်များကို ငယ်စဉ် မှုန်းပေးရန်လိုသည်။ သို့မှသာ ချဉ်ပေါင်ပင်များ ကြီးထွား သန်မာစေမည် ဖြစ်သည်။

 

 

ကိုးကား – စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

 

 

1. original region

Is believed to have been started in India and Burma.

Name-pound sour

English name – ROSELLE

Botanical name – Hibiscus sabdariffa

Name of species – MALVACEAE

2. category

Burma found in sour (3 pounds). Cultivation of many types –

(1) pound of sour red

India aerated sour because it called a pound or one pound of sour. The fruit fermented by the red blood pressure known.

(£ 2) and sour

The round leaves sour pounds. Herbs, plants and a few lower branches analysis. It leaves are grown mainly intended for use.

(3) separated sour pounds

Export wash without branching analysis for single use are called washable sour pounds. The leaves some fragrant and other analysis.

3. The cultivation area

Except in very cold places, sour pounds are grown extensively throughout the country.

4. The weather

The pound sour salt and ground water, except for the planting of such land productive. Sinking soil fertility than the forecast is more productive in the field.

5. Landscape

While sour pounds productive Showers and more productive. The rain resulted in a very quiet area sour pounds. Winter can also grow sour pounds. Knitted plows (1) Plow (6-8) even furrow plow. After blocks of coarse plant with a draw. (3) must be separated.

6. How to feed manure

Lady (10-15), the cart Urea fertilizer တစ်ဧကလျှင် (224 pounds) Super (56 pounds) and the cache must add manure (56) pounds. Lady manure and chemical fertilizer used to temperate soil must be plowed.

7. How to grow

Select the season can be planted. And (3) a plant or plant spacing hang it in the frame Add sour seeds Distributor pounds. (3-5) on the plant from the seeds grow.

Sour pounds per acre planted seed rate of a country is required. အလျားပေ (20), (4) feet wide planted seeds for pound frame may need to pack condensed milk cans (1).

8. How to install water

Rain showers planted, though they do not need to be planted in winter. According to the status of water (up to 2-3 times).

9. Plants care

After Seed Distributor (3-5) days, the children will grow. (3-4), even if it leaves out the leaves and a separate set of the remaining plants thinned. Plow a row between the compounds between the offset and the base of the plant after all. Under the circumstances, the tractor must (3-4) times.

10. How to win

(45-60) days after the plant leaves begin can be won. Plants can be sold via verbal root. တစ်ဧကလျှင် wet leaves sour pounds pounds (500-1000).

11. seed

Print until a pound of sour fruit. When the mature fruit thereof. Six finger, and sowing the seeds out of the fruit. Before half of the fruit section. Sickle, cutting and drying. Beat well with the stick when dry fruit and seeds.

12. sale

Sour pounds မြန်မာလူမျိုးတို့၏ kind of leaves you like to be sold on the market on a large vegetable.

13. Important factors

(1 pound) sour plantations need to pass water. After water of the falling leaves.

(2) no more than necessary to also feed manure need to be fed. Plants and fed manure.

(3 pounds) sour childhood needs to be thinned. Even so sour pound will grow stronger.

References – Department of Agriculture

84 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *