အိမ္တြင္းမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ၾကရေအာင္

 

ပထမဦးစြာ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရလွ်င္ ဉယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာနည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႕ ေနရာအမ်ိဳး မ်ိဳးမွာ အပင္စိုက္ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အပင္၏ႀကီးထြားမႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာပါသည္။ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးပုံစံမ်ားမွာ (၁)အိမ္တြင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံ (Home gardens) ၊ (၂) ေက်ာင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံ ( School gardens)၊ (၃) စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ( Industrial Gardens)၊ (၄) အမ်ိဳးသားပန္းၿခံ (National Parks)၊ (၅) ပရေဆးစိုက္ခင္း(Arboretum)၊ (၆) ေက်းလက္ပန္းၿခံ (Urban Parks) စသျဖင့္ ရွိၾကပါသည္။
အခုေခတ္အခါတြင္ အိမ္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မွ အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို လူအမ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္စား စိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါ သည္။

မိမိအိမ္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးမည့္ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း

 

အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘူး၊ အိုး၊ ကြန္ကရစ္အိုးမ်ား၊ ကြန္တိန္နာ တို႔ကို အသုံးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါ သည္။ ယခုအခါ အလွစိုက္အပင္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား ၊ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ား အသုံးျပဳၿပီး အိမ္တြင္း အလွဆင္ ရန္အတြက္ အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စား လူႀကိဳက္မ်ားလာသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ စြန႔္ပစ္ ပလပ္စတစ္ ဘူးမ်ား (သို႔) ထိပ္ဝက်ဥ္းေသာ ဘူးႀကီးမ်ားအသုံးျပဳ၍ အိမ္တြင္းအပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳး ေသာ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ကို “Terrarium ’’ ဟုေခၚၾကသည္။

အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္တြင္ အရိပ္ႀကိဳက္အပင္မ်ားကို ဦးစားေပးစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အပင္မ်ားမွာ ေနေရာင္ျခည္အနည္းငယ္သာ လိုအပ္ေသာအပင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ အပင္ စိုက္ ပ်ိဳးထားၿပီးေသာ အိုး (သို႔ ) ပုံးမ်ားကို ေျမျပင္၏အျမင့္ ကြန္ကရစ္ခုံမ်ား( သို႔ ) သစ္သားစင္မ်ားတြင္ ထားရွိ စိုက္ပ်ိဳး ၾကပါသည္။

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အပင္ အားလုံးနီးပါးကို အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။ အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အိပ္ခန္း ၊ ျပတင္းေပါက္ဝရန္တာမ်ား ၊ အိမ္ေရွ႕ဆင္ခြင္ေအာက္ဝရံတာ ၊ အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ၊ ေလွခါးထစ္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ထားေသာထိုင္ခုံမ်ား ႏွင့္ အမိုး စသည့္ေနရာမ်ားသည္ အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိမိအိမ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္ ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ား-

၁။ အခန္းအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ကို အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သလို မိမိအိမ္အတြင္း မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေနရာတြင္ လြယ္ကူစြာ စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ၿပီး အျပင္ဘက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ ေနရာအမ်ားႀကီးလည္း မလို အပ္ပါ။

၂။ အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စတင္ေလ့လာသူအတြက္ အေကာင္းဆုံးပါ။

၃။ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ျပင္ဆင္ရတာ လြန္စြာ လြယ္ကူပါသည္။

၄။ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ပန္းမ်ားအား တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စိုက္ပ်ိဳးရရွိနိုင္ပါသည္။

၅။ ပိုးေရာဂါက်ေရာက္မႈမွာလည္း ျပင္ပစိုက္ခင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ က်ေရာက္မႈ နည္းပါသည္။

၆။ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းနိုင္ပါသည္။

၇။ အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အိမ္ကို လွပေစ႐ုံသာမက လတ္ဆတ္ေသာ ေအာ္ဂန္းနစ္ ဟင္းသီးဟင္း ႐ြက္မ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ၊ ပန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္နိုင္ပါသည္။ လစဥ္ အိမ္အတြက္ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ေစပါသည္။

၈။ အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ စိတ္ပင္ပန္းမႈကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အေကာင္းဆုံး အေထာက္ အပံ့ လည္းျဖစ္သည္။

၉။ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအိမ္တြင္ အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

၁၀။ စိုက္ပ်ိဳးသည့္အပင္၏ သဘာဝႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ (အပူခ်ိန္ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန ) စသျဖင့္ အပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အေျခအေနအား အခန္းအတြင္း အပင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာင္း လဲေပးနိုင္သည္။ (ဥပမာ – အခ်ိဳ႕အပင္မ်ားအေနျဖင့္ အလင္းအမ်ားႀကီးလိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ တဝက္တစ္ပ်က္အရိပ္ လိုအပ္သည္။ အပင္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ အိုးမ်ားအားေနရာ အေ႐ြ႕အေျပာင္းျပဳလုပ္နိုင္ သည္။

၁၁။ အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေျမႀကီးအနည္းငယ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလည္း ျဖစ္သည္။

၁၂။ အေကာင္းဆုံးေသာ အက်ိဳးရလာဒ္အျဖစ္ အခ်ိဳ႕အပင္မ်ား အခန္းအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေလထုကို သန႔္စင္ေပးသည္။

၁၃။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အခန္း အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ လြန္စြာအသုံးဝင္ၿပီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။

၁၄။ အခန္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အစိမ္းေရာင္အပင္မ်ားအားလုံး ရွင္သန္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ လည္းျဖစ္ေစပါသည္။

အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ား-

၁။ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။

၂။ ဓါတုဓါတ္ေျမၾသဇာ သုံးစြဲမည္ဆိုပါက အိုးအတြင္း စုက်န္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးကို ျဖစ္ေစပါသည္။

၃။ အပင္အတြက္လိုအပ္ေသာ ေျမႀကီး၏အစိုဓါတ္ ပုံမွန္ျဖစ္ေနရန္ ခက္ခဲသည္။

အခန္းအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္လိုအပ္ခ်က္

၁။ ေျမျဖည့္ထားေသာအိုး

၂။ ေျမေဆြး သို႔ ဓါတ္ေျမၾသဇာ

၃။ အပင္/ မ်ိဳးေစ့

၄။ အိုး / ၾကႏၲိႏၷာ

၅။ ေရေလွာင္ရန္ပုံး

၆။ ေျမႀကီးစိုထိုင္းဆတိုင္းကိရိယာ

၇။ တမာဆီ ( ပိုးကာကြယ္ရန္)

၈။ လက္ကိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးကိရိယာမ်ား ကိုင္းျဖတ္ကတ္ေၾကး/ ထြန္ျခစ္/ေျမဆြခရင္း/ ေပါက္ျပား

အခန္းအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါသည္။ hydroponic system ျဖင့္ အခန္းအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါ က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။

၁။ အပင္ႀကီးထြားေစသည့္အလင္းေရာင္

၂။ အစက္ခ်ေရေပးစနစ္

၃။ ေလစုတၸႏၠာ

၄။ အပူေပးကိရိယာ

၅။ ေျမဆီအဟာရစမ္းသပ္ေသတၱာ

၆။ ဂြမ္း

အိမ္၏လြတ္ေသာေနရာတြင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (Open area of House)

အဓိကအားျဖင့္ အိမ္ေရွ႕ ေလွခါးထစ္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ထိုင္ခုံမ်ား ႏွင့္ အမိုး ကဲ့သို႔ေနရာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ေႏြ အခါတြင္ အလြန္ပူေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အပူဒဏ္ခံနိုင္ ေသာအပင္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အပင္မ်ား၊ အသီးသီးၿပီး သက္တမ္းတိုေသာအပင္မ်ား စသျဖင့္ ေနေရာင္ ႏွင့္ ေလ အျပည့္အဝ ရရွိရန္ ေဘာင္အျမင့္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း(သို႔) သင့္ေတာ္ ေသာ ဘူး/အိုးမ်ား အသုံးျပဳၿပီး သင့္ေတာ္ေသာေရေပးစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

အိမ္ေရွ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း( In front of the house )

အရိပ္က်ေသာအေျခအေနတြင္ ႀကီးထြားနိုင္သည့္ အပင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။

အိပ္ခန္း ႏွင့္ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ျပတင္းေပါက္မ်ားေဘးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း – ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး အလင္းေရာင္မ်ားမ်ား လိုအပ္ေသာအပင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။

ဝရံတာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

အေကာင္းဆုံးေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနေရာင္နဲ႕ေလအျပည့္အဝ ရရွိေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္အျပည့္အဝ လိုအပ္ေသာအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

အပင္မ်ား ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးအပင္မ်ား အပင္ႀကီးထြားျခင္း ႏွင့္ အျမစ္ႀကီးထြားမႈေပၚမူတည္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ အိုးမ်ားရွိေျမမ်ား လဲလွယ္ ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အိုးေျပာင္းေပးျခင္းသည္ အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ အေရးပါသည္။ ပထမအိုးထဲမွ ေျပာင္း ထဲ့မည့္အိုးထဲသို႔ အပင္အား ေျပာင္းေ႐ႊ႕မထည့္မွီ ေျပာင္းထည့္မည့္ အိုးထဲတြင္၂ နာရီ ႀကိဳတင္ ေျမျဖည့္ၿပီး ေရေလာင္း ထားရမည္။ ေရမ်ား အိုးေအာက္ေျခမွ စီးထြက္သြားၿပီးသည္အထိေစာင့္ၿပီး ေရမမ်ားေစရန္လည္း သတိျပဳရမည္။ အပင္ အား အိုးအသစ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ရာတြင္ အျမစ္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္လည္း သတိျပဳရမည္။

ေရေပးျခင္းစနစ္ ( Water Management)

အိုးမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာအခါ အပင္ေရေလာင္းခ်ိန္တြင္ ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေရမ်ားလြန္းျခင္း နည္း လြန္းျခင္း မျဖစ္ေအာင္သတိျပဳရပါမည္။ ေရကို အရွိန္ျပင္းျပင္းမေလာင္းဘဲ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ စိမ့္ဝင္ေအာင္ ေလာင္းရပါ မည္။ ေရလိုအပ္ေနသည္ကို အ႐ြက္လိပ္ျခင္း၊ ညွိုးက်ေနျခင္းကို ျမင္ျခင္းျဖင့္ သိနိုင္မည္။ အိုးထဲရွိေျမသည္ အၿမဲစိုေနရန္ လိုအပ္ၿပီး ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းေစရန္ မၾကာခဏ ေျမဆြေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အိုးမ်ားတြင္ ေရစီးဆင္းမႈေကာင္း မြန္ေစသည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားရွိေနေစရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

အပင္ေပၚသို႔ ေရေပးစနစ္ ( Syringing)

ေရမႈန္မ်ား အပင္၏ေနရာအႏွံေပၚသို႔က်ေစၿပီး ေရေၾကာင့္ အပင္ကို ေအးေစေသာ ေရေလာင္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အခန္း တြင္း စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္မ်ားမွာ မိုးေၾကာင့္ေရရွိမႈ မရွိေသာ အပင္မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္အပင္ေပၚသို႔ ေရမေရာက္ နိုင္ပါ။ ေရျဖန္းဘူးမ်ားျဖင့္ အပင္ရွိ အ႐ြက္မ်ားအား တျဖည္းျဖည္းစိုေအာင္ ျဖန္းရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရျဖန္းျခင္းျဖင့္ အ႐ြက္မ်ားကို သန႔္ရွင္းေစျခင္း၊ အပင္၏အစာခ်က္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစျခင္း၊ စိုစြတ္ေသာေလထုကို ျဖစ္ ေစၿပီး အပင္ကို ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းေစျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ ရရွိပါသည္။

အခန္းတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

၁။ ဝရံတာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္မ်ားကို ေနေရာင္ရရွိသည့္ဘက္ကို မၾကာခဏလွည့္ေပးရမည္။ သို႔မွ တစ္ပင္လုံး ညီညာစြာ ႀကီးထြားမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ေနေလာင္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေနေရာင္တိုက္ရိုက္အၾကာႀကီး က်ေရာက္ေသာေနရာတြင္ အိုးမထားသင့္။

၃။ အခ်ိဳ႕ပန္းပင္မ်ားသည္ ပန္းပြင့္ရန္အတြက္ ေနေရာင္ရရွိရန္ အခ်ိန္နာရီမ်ားစြာ လိုအပ္ေသာ္လည္း ႐ြက္လွ ပင္အမ်ားစုမွာ အလင္းလုံးဝ မလိုအပ္ပါ။

၄။ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အပင္မ်ားအတြက္ စိုစြတ္ေသာအေျခအေန လိုအပ္ၿပီး အိမ္အတြင္း အခန္းမ်ားတြင္ စိုစြတ္ေနေစရန္ ဖန္တီးဖို႔မလြယ္ကူပါ။ စိုထိုင္းဆ အၿမဲရွိေနရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား အပင္ေဘးနားတြင္ ထည့္ထားၿပီး ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား အေပၚတြင္ ေရျဖန္းေပးရပါမည္။ ေနာက္တနည္း ေက်ာက္ခက္ေဆြးမ်ား (တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေဆြးေျမ့ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ ေက်ာက္တုံးကပ္ အပင္မ်ား ) ကို အိုးအေပၚမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုဓါတ္ကို အၿမဲရရွိေစပါသည္။

၅။ စိုက္ပ်ိဳးေသာေနရာအတြက္ အမွန္ကန္ဆုံးအပင္ကို ဝယ္ယူရန္လိုအပ္သည္။

၆။ လက္ျဖင့္ အလြယ္တကူသုံးစြဲရမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာမ်ား ရွိရမည္။

၇။ မ်ိဳးေစ့မွ စတင္စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက မိမိေဒသရွိ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အပင္၏ သဘာဝကို ေလ့လာဆုံးျဖတ္ရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအပင္မ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့မွ ပ်ိဳးေဘာင္ျဖင့္ အပင္ေဖာက္ၿပီး ပ်ိဳးပင္ကို ေျပာင္းေ႐ြ႕စိုက္ရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အပင္မ်ားမွာ တိုက္ရိုက္အေစ့ခ် စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ပ်ိဳးပင္ ငယ္မ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ပ်ိဳးပင္မ်ား၏ အျမစ္သည္ လြန္စြာထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သျဖင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ ေ႐ြ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးရမည္။

၈။ အခန္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးမည့္ ကြန္တိန္နာ (သို႔) အိုး ႀကီးလွ်င္ ပိုေကာင္း ပါသည္။ ေျမႀကီးမ်ားမ်ားဝင္ဆန႔္ၿပီး စိုထိုင္းဆ ၾကာရွည္ထိန္းထားနိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစ၍ စိုက္ပ်ိဳးအပင္၏ အျမစ္ပိုင္းႀကီးထြားမႈ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ကာ အပင္ပိုမို ႀကီးထြားရွင္သန္ေစပါသည္။

Aye Thanda Soe (8.10.2017)
Ref;http//www.agrifarming.in/indoor-gardening-beginners -guide

 

 

စိတ်ကူးထဲက အိမ်တွင်း ဥယျာဉ်လေးတစ်ခုကို လက်တွေ့ဖန်တီးကြမယ်

ပထမဦးစွာ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရလျှင် ဉယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းဟာနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ နေရာအမျိုး မျိုးမှာ အပင်စိုက်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အပင်၏ကြီးထွားမှု ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးစနစ်အမျိုးမျိုး ရှိလာပါသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးပုံစံများမှာ (၁)အိမ်တွင်း ဥယျာဉ်ခြံ (Home gardens) ၊ (၂) ကျောင်း ဥယျာဉ်ခြံ ( School gardens)၊ (၃) စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးသော ဥယျာဉ်ခြံ ( Industrial Gardens)၊ (၄) အမျိုးသားပန်းခြံ (National Parks)၊ (၅) ပရဆေးစိုက်ခင်း(Arboretum)၊ (၆) ကျေးလက်ပန်းခြံ (Urban Parks) စသဖြင့် ရှိကြပါသည်။
အခုခေတ်အခါတွင် အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း မှ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းကို လူအများ ပိုမိုစိတ်ဝင်စား စိုက်ပျိုးလာကြပါ သည်။

မိမိအိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးမည့်နေရာရွေးချယ်ခြင်း

အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးရာတွင် များသောအားဖြင့် ဘူး၊ အိုး၊ ကွန်ကရစ်အိုးများ၊ ကွန်တိန်နာ တို့ကို အသုံးပြု စိုက်ပျိုးနိုင်ပါ သည်။ ယခုအခါ အလှစိုက်အပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ အသုံးပြုပြီး အိမ်တွင်း အလှဆင် ရန်အတွက် အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးနည်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စား လူကြိုက်များလာသည်။ အချို့လူများသည် စွန့်ပစ် ပလပ်စတစ် ဘူးများ (သို့) ထိပ်ဝကျဉ်းသော ဘူးကြီးများအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းအပင်များကို စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စိုက်ပျိုး သော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို “Terrarium ’’ ဟုခေါ်ကြသည်။

အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွင် အရိပ်ကြိုက်အပင်များကို ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရန် ရွေးချယ်ထားသော အပင်များမှာ နေရောင်ခြည်အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သောအပင်များဖြစ်ပါသည်။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းတွင် အပင် စိုက် ပျိုးထားပြီးသော အိုး (သို့ ) ပုံးများကို မြေပြင်၏အမြင့် ကွန်ကရစ်ခုံများ( သို့ ) သစ်သားစင်များတွင် ထားရှိ စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပင် အားလုံးနီးပါးကို အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးနည်းဖြင့် အောင်မြင်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးရာတွင် အိပ်ခန်း ၊ ပြတင်းပေါက်ဝရန်တာများ ၊ အိမ်ရှေ့ဆင်ခွင်အောက်ဝရံတာ ၊ အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာ ၊ မီးဖိုချောင် ၊ လှေခါးထစ်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားသောထိုင်ခုံများ နှင့် အမိုး စသည့်နေရာများသည် အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အကောင်းဆုံး နေရာများဖြစ်ပါသည်။ မိမိအိမ်အတွင်း စိုက်ပျိုးရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် နေရာကို ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၏ အားသာချက်များ-

၁။ အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း ကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သလို မိမိအိမ်အတွင်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော နေရာတွင် လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး အပြင်ဘက်စိုက်ပျိုးခြင်းများကဲ့သို့ နေရာအများကြီးလည်း မလို အပ်ပါ။

၂။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းဟာ စိုက်ပျိုးရေးကို စတင်လေ့လာသူအတွက် အကောင်းဆုံးပါ။

၃။ စိုက်ပျိုးမြေ ပြင်ဆင်ရတာ လွန်စွာ လွယ်ကူပါသည်။

၄။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပန်းများအား တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။

၅။ ပိုးရောဂါကျရောက်မှုမှာလည်း ပြင်ပစိုက်ခင်းအတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းထက် ကျရောက်မှု နည်းပါသည်။

၆။ အိမ်ထောင်ရှင်မများနှင့် ကလေးငယ်များလည်း စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။

၇။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် အိမ်ကို လှပစေရုံသာမက လတ်ဆတ်သော အော်ဂန်းနစ် ဟင်းသီးဟင်း ရွက်များ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ၊ ပန်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ လစဉ် အိမ်အတွက် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များလျော့ချစေပါသည်။

၈။ အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းသည် စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုလည်း လျော့ချပေးသည့် အကောင်းဆုံး အထောက် အပံ့ လည်းဖြစ်သည်။

၉။ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများမှ စိုက်ပျိုးရေးကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် မိမိအိမ်တွင် အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

၁၀။ စိုက်ပျိုးသည့်အပင်၏ သဘာဝနှင့် လိုအပ်ချက် (အပူချိန် နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ) စသဖြင့် အပင်ကြီးထွားရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အခြေအနေအား အခန်းအတွင်း အပင်စိုက်ပျိုးပြီးချိန်တွင် ပြောင်း လဲပေးနိုင်သည်။ (ဥပမာ – အချို့အပင်များအနေဖြင့် အလင်းအများကြီးလိုအပ်သည်။ အချို့မှာ တဝက်တစ်ပျက်အရိပ် လိုအပ်သည်။ အပင်လိုအပ်သော အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးထားသည့် အိုးများအားနေရာ အရွေ့အပြောင်းပြုလုပ်နိုင် သည်။

၁၁။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် မြေကြီးအနည်းငယ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရသော စိုက်ပျိုးရေးလည်း ဖြစ်သည်။

၁၂။ အကောင်းဆုံးသော အကျိုးရလာဒ်အဖြစ် အချို့အပင်များ အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် လေထုကို သန့်စင်ပေးသည်။

၁၃။ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများတွင်နေထိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသောသူများအနေဖြင့် အခန်း အတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းသည် လွန်စွာအသုံးဝင်ပြီး အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။

၁၄။ အခန်းအတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အစိမ်းရောင်အပင်များအားလုံး ရှင်သန်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ လည်းဖြစ်စေပါသည်။

အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၏ အားနည်းချက်များ-

၁။ သစ်ပင်ကြီးများ စိုက်ပျိုးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။

၂။ ဓါတုဓါတ်မြေသြဇာ သုံးစွဲမည်ဆိုပါက အိုးအတွင်း စုကျန်နေမည်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးထားသော အပင် အတွက် ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်စေပါသည်။

၃။ အပင်အတွက်လိုအပ်သော မြေကြီး၏အစိုဓါတ် ပုံမှန်ဖြစ်နေရန် ခက်ခဲသည်။

အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက်လိုအပ်ချက်

၁။ မြေဖြည့်ထားသောအိုး

၂။ မြေဆွေး သို့ ဓါတ်မြေသြဇာ

၃။ အပင်/ မျိုးစေ့

၄။ အိုး / ကြန္တိန္နာ

၅။ ရေလှောင်ရန်ပုံး

၆။ မြေကြီးစိုထိုင်းဆတိုင်းကိရိယာ

၇။ တမာဆီ ( ပိုးကာကွယ်ရန်)

၈။ လက်ကိုင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးကိရိယာများ ကိုင်းဖြတ်ကတ်ကြေး/ ထွန်ခြစ်/မြေဆွခရင်း/ ပေါက်ပြား

အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း အောက်ပါလိုအပ်ချက်များ ရှိရင်တော့ ပိုကောင်းပါသည်။ hydroponic system ဖြင့် အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါ က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

၁။ အပင်ကြီးထွားစေသည့်အလင်းရောင်

၂။ အစက်ချရေပေးစနစ်

၃။ လေစုတ္ပန္ကာ

၄။ အပူပေးကိရိယာ

၅။ မြေဆီအဟာရစမ်းသပ်သေတ္တာ

၆။ ဂွမ်း

အိမ်၏လွတ်သောနေရာတွင်စိုက်ပျိုးခြင်း (Open area of House)

အဓိကအားဖြင့် အိမ်ရှေ့ လှေခါးထစ်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားသော ထိုင်ခုံများ နှင့် အမိုး ကဲ့သို့နေရာများကို ဆိုလိုသည်။ နွေ အခါတွင် အလွန်ပူသောနေရာများဖြစ်သည်။ အပူဒဏ်ခံနိုင် သောအပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပင်များ၊ အသီးသီးပြီး သက်တမ်းတိုသောအပင်များ စသဖြင့် နေရောင် နှင့် လေ အပြည့်အဝ ရရှိရန် ဘောင်အမြင့်များ ပြုလုပ်ခြင်း(သို့) သင့်တော် သော ဘူး/အိုးများ အသုံးပြုပြီး သင့်တော်သောရေပေးစနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

အိမ်ရှေ့တွင် စိုက်ပျိုးခြင်း( In front of the house )

အရိပ်ကျသောအခြေအနေတွင် ကြီးထွားနိုင်သည့် အပင်များကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။

အိပ်ခန်း နှင့် ဧည့်ခန်းများတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း

ပြတင်းပေါက်များဘေးတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း – လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး အလင်းရောင်များများ လိုအပ်သောအပင်များ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။

ဝရံတာများတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း

အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်ပြီး နေရောင်နဲ့လေအပြည့်အဝ ရရှိသောကြောင့် နေရောင်အပြည့်အဝ လိုအပ်သောအပင်များ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

အပင်များ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း

စိုက်ပျိုးအပင်များ အပင်ကြီးထွားခြင်း နှင့် အမြစ်ကြီးထွားမှုပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးထားသည့် အိုးများရှိမြေများ လဲလှယ် ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အိုးပြောင်းပေးခြင်းသည် အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းတွင် အရေးပါသည်။ ပထမအိုးထဲမှ ပြောင်း ထဲ့မည့်အိုးထဲသို့ အပင်အား ပြောင်းရွှေ့မထည့်မှီ ပြောင်းထည့်မည့် အိုးထဲတွင်၂ နာရီ ကြိုတင် မြေဖြည့်ပြီး ရေလောင်း ထားရမည်။ ရေများ အိုးအောက်ခြေမှ စီးထွက်သွားပြီးသည်အထိစောင့်ပြီး ရေမများစေရန်လည်း သတိပြုရမည်။ အပင် အား အိုးအသစ်သို့ ပြောင်းရွေ့ရာတွင် အမြစ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်လည်း သတိပြုရမည်။

ရေပေးခြင်းစနစ် ( Water Management)

အိုးများဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသောအခါ အပင်ရေလောင်းချိန်တွင် ပိုပြီးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရေများလွန်းခြင်း နည်း လွန်းခြင်း မဖြစ်အောင်သတိပြုရပါမည်။ ရေကို အရှိန်ပြင်းပြင်းမလောင်းဘဲ ဖြည်းဖြည်းနှင့် စိမ့်ဝင်အောင် လောင်းရပါ မည်။ ရေလိုအပ်နေသည်ကို အရွက်လိပ်ခြင်း၊ ညှိုးကျနေခြင်းကို မြင်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်မည်။ အိုးထဲရှိမြေသည် အမြဲစိုနေရန် လိုအပ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန်နှင့် ရေစီးဆင်းမှုကောင်းစေရန် မကြာခဏ မြေဆွပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အိုးများတွင် ရေစီးဆင်းမှုကောင်း မွန်စေသည့် ရေထွက်ပေါက်များရှိနေစေရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

အပင်ပေါ်သို့ ရေပေးစနစ် ( Syringing)

ရေမှုန်များ အပင်၏နေရာအနှံပေါ်သို့ကျစေပြီး ရေကြောင့် အပင်ကို အေးစေသော ရေလောင်းစနစ် ဖြစ်ပါသည်။ အခန်း တွင်း စိုက်ပျိုးသောအပင်များမှာ မိုးကြောင့်ရေရှိမှု မရှိသော အပင်များဖြစ်သည့် အတွက်အပင်ပေါ်သို့ ရေမရောက် နိုင်ပါ။ ရေဖြန်းဘူးများဖြင့် အပင်ရှိ အရွက်များအား တဖြည်းဖြည်းစိုအောင် ဖြန်းရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ ရေဖြန်းခြင်းဖြင့် အရွက်များကို သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ အပင်၏အစာချက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပိုမိုအကျိုးရှိစေခြင်း၊ စိုစွတ်သောလေထုကို ဖြစ် စေပြီး အပင်ကို ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း အကျိုးကျေးဇူးတို့ ရရှိပါသည်။

အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား လိုက်နာရမည့် အချက်များ

၁။ ဝရံတာတွင် စိုက်ပျိုးသောအပင်များကို နေရောင်ရရှိသည့်ဘက်ကို မကြာခဏလှည့်ပေးရမည်။ သို့မှ တစ်ပင်လုံး ညီညာစွာ ကြီးထွားမည်ဖြစ်သည်။

၂။ နေလောင်ခြင်းမဖြစ်စေရန် နေရောင်တိုက်ရိုက်အကြာကြီး ကျရောက်သောနေရာတွင် အိုးမထားသင့်။

၃။ အချို့ပန်းပင်များသည် ပန်းပွင့်ရန်အတွက် နေရောင်ရရှိရန် အချိန်နာရီများစွာ လိုအပ်သော်လည်း ရွက်လှ ပင်အများစုမှာ အလင်းလုံးဝ မလိုအပ်ပါ။

၄။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အပင်များအတွက် စိုစွတ်သောအခြေအနေ လိုအပ်ပြီး အိမ်အတွင်း အခန်းများတွင် စိုစွတ်နေစေရန် ဖန်တီးဖို့မလွယ်ကူပါ။ စိုထိုင်းဆ အမြဲရှိနေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျောက်စရစ်ခဲများ အပင်ဘေးနားတွင် ထည့်ထားပြီး ကျောက်စရစ်ခဲများ အပေါ်တွင် ရေဖြန်းပေးရပါမည်။ နောက်တနည်း ကျောက်ခက်ဆွေးများ (တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဆွေးမြေ့ခြောက်သွေ့နေသော ကျောက်တုံးကပ် အပင်များ ) ကို အိုးအပေါ်မျက်နှာပြင်တွင် ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် အစိုဓါတ်ကို အမြဲရရှိစေပါသည်။

၅။ စိုက်ပျိုးသောနေရာအတွက် အမှန်ကန်ဆုံးအပင်ကို ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။

၆။ လက်ဖြင့် အလွယ်တကူသုံးစွဲရမည့် စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာများ ရှိရမည်။

၇။ မျိုးစေ့မှ စတင်စိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါက မိမိဒေသရှိ စိုက်ပျိုးသူများမှ စိုက်ပျိုးနည်းလမ်းများ နှင့် အပင်၏ သဘာဝကို လေ့လာဆုံးဖြတ်ရမည်။ အချို့သောအပင်များသည် မျိုးစေ့မှ ပျိုးဘောင်ဖြင့် အပင်ဖောက်ပြီး ပျိုးပင်ကို ပြောင်းရွေ့စိုက်ရသော်လည်း အချို့အပင်များမှာ တိုက်ရိုက်အစေ့ချ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ပျိုးပင် ငယ်များ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးချိန်တွင် ပျိုးပင်များ၏ အမြစ်သည် လွန်စွာထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်သဖြင့် ပျိုးပင်များအား ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ် ရွေ့ပြောင်း စိုက်ပျိုးရမည်။

၈။ အခန်းအတွင်း စိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါက အပင်များစိုက်ပျိုးမည့် ကွန်တိန်နာ (သို့) အိုး ကြီးလျှင် ပိုကောင်း ပါသည်။ မြေကြီးများများဝင်ဆန့်ပြီး စိုထိုင်းဆ ကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်စေ၍ စိုက်ပျိုးအပင်၏ အမြစ်ပိုင်းကြီးထွားမှု ပိုမိုအထောက်အပံ့ဖြစ်ကာ အပင်ပိုမို ကြီးထွားရှင်သန်စေပါသည်။

Aye Thanda Soe (8.10.2017)
Ref;http//www.agrifarming.in/indoor-gardening-beginners -guide

 

 

Dream home garden will create a reality လေးတစ်ခုကို

First Gardening definition seizing Open Garden planting orchards are planted in such a way is a process. Depending on the growth of various types of plants comes in different agricultural systems. The main form of cultivation (1) Domestic gardens (Home and Gardens) (2) school gardens (School gardens), (3) the commercial planting orchards (Industrial Gardens), (4) National Park (National Parks), (5) herbal plantations (Arboretum), (6) do not have a rural park (Urban Parks).


For now, when the domestic cultivation room, people have grown more interested in planting.

Choosing a destination to domestic cultivation

Room is usually grown, Oh, Concrete pots, It can be planted in containers. Now, plants, plant Vegetables, Herb used for home decoration room became more interested in how to grow in popularity. Some people have forsaken the top of a plastic bottle or a narrow grown using large domestic plants. Such a plant cultivation method called “Terrarium ”.

Room cultivation techniques like shadow on plants grown priority. The selected plants are grown plants require very little sunlight. Room cultivation pot plants already planted, or the height of the ground tank placed in the pure concrete or wood cultivation.

With almost all vegetable plants grow room can be grown successfully. Room bedroom, planting Windows, Across the front balcony, The front facade, kitchen, Stair as seats and where the roof of room to grow in the best places. Choose where best to plant his house is.

Room advantages of planting –

1. Planting easy even for his house, his favorite room and outside, where you can easily manage, such as planting a lot of space is not needed.

2. Room start planting agricultural analyst.

3. It is very easy to prepare agricultural land.

4. Available to grow vegetables and flowers year round.

5. Worm disease in farms during planting less prone than outside.

6. Married can be maintained and grown children.

7. Make room for planting beautiful home, but fresh encapsulation Vegetable herbal, The flowers can be produced. Monthly vegetables for home and reduce related costs.

8. Room reduce planting discouragement and the best support.

9. Poor health who are interested in agriculture, can be planted in his room at home.

Room advantages of planting –

1. Planting easy even for his house, his favorite room and outside, where you can easily manage, such as planting a lot of space is not needed.

2. Room start planting agricultural analyst.

3. It is very easy to prepare agricultural land.

4. Available to grow vegetables and flowers year round.

5. Worm disease in farms during planting less prone than outside.

6. Married can be maintained and grown children.

7. Make room for planting beautiful home, but fresh encapsulation Vegetable herbal, The flowers can be produced. Monthly vegetables for home and reduce related costs.

8. Room reduce planting discouragement and the best support.

9. Poor health who are interested in agriculture, can be planted in his room at home.

1. Plants grow lights

2. The water system

3. စေုတ် fan

4. Heaters

5. Box testing of soil nutrition

6. cotton

Where the release of planting (Open area of ​​House)

Mainly as a front Stair means places such as seats and roof. When the summer is very hot places. Plants that withstand heat, Vegetable plants, Even in the short term in each of the sun and wind to get the full frame height (suitable) / suitable for use pots can be planted by the water system.

House cultivation (In front of the house)

Certain conditions, which can grow in the shade plants selected must be cultivated.

Planting in the bedroom and living room

Planting next to the windows, good ventilation should be planted plants need plenty of light to choose.

Patio in planting

 

Full of the best places in the sun and wind is required to receive full sun plants can be grown.

The care and maintenance of trees

The plants grown in the plant depending on the plant growth and root growth in pots may need an exchange of land areas. The pot cultivation in the change room is important. First out of the pot into the pot to be put before the relocation of plants in pots will add 2 hours must be pre-watered land fill. Wait until the pot of water away from the bottom and must be careful not to water. Plants moved into a new pot, the roots must be careful to avoid damage.

Water system (Water Management)

When grown in pots need to give more attention to plants when watering. The water must be very careful to avoid too low. လောင်းဘဲ slowly at high speed, and the water must be poured to infiltrate. When necessary, leaf roll, Can not see the finger. Oh, the ground is always wet in the flow of water should be ventilated well and good – often need stimulation. The flow of water in a pot to make a good exit is required.

Plants onto the water system (Syringing)

The plant’s extensive onto the spray while the cold water plant watering system. Room plants are grown in a lack of rain water plants can be given water onto the plant. Bottles of water, plants must be sprinkled with wet leaves gradually. This leaves by sprinkling holy water, The trees make the refining business more effectively, The humid air can be even more healthy benefits package.

Room cultivation of the factors to be considered Compliance

1. Patio plants grown in the sun side must be turned frequently. Will have a right to grow.

2. Avoid sunburn long celebrated in the pot is placed directly in the sun.

3. Some flowers are flowers need the clock to get the sun but leaves most of the light is absolutely needed.

4. Vegetable plants need wet conditions farther in wet rooms is not easy to create. Aimed to persistent humidity gravel plant has been put aside to sprinkle water on the gravel. Alternatively Partially soft coral (become dry rocks on the surface of the pot plants) by adding moisture to always be available.

5. The planting area of ​​real need to purchase the plant.

6. Manual must be easy to use agricultural tools.

7. If you will start planting the seeds from local growers decided to study the nature of the methods of cultivation and plant. Some of the seeds of plants are nursery plants frame moved through seedlings planted seeds directly, but some plants that can be planted. When moved to the small seedlings planted the roots of seedlings is extremely vulnerable to plant seedlings to be handled carefully by the migrant.

8. Room to grow plants will grow better if the container or pot. Just stretch soil humidity sustainable growth of roots of the plants to grow. This will support more and more growth.

Aye Thanda Soe (8.10.2017)
Ref; http // www.agrifarming.in / indoor-gardening-beginners -guide

73 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *