ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ မီးသတ္တပ္သာတာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားအလိုရွိသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ မီးသတ္တပ္သ(အမ်ိဳးသား)
ရာထူး တပ္​သား
လစာ(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားအလိုရွိသည။

မီးသတ္တပ္သားသစ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း/ခ႐ိုင္/ၿမိ္႕နယ္မ်ားရွိမီးသတ္စခန္းမ်ားတြင္လာေရာက္ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(၁)အသက္္ ၁၈ ႏွစ္ထက္မငယ္ ၃၀ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္
(၂)အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း ၈ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရ
မည္။
(၃)မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမ်ားမျဖစ္ေစရ
(၄)တက္တူး/ေဆးမွင္ေျကာင္ထိုးထားသူမ်ား မျဖစ္ေစရ
(၅)ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားမျဖစ္ေစရ
(၆)ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္
(၇)အရပ္အျမင့္ ၅ ေပ ၃ လက္မ အနည္းဆံုးျဖစ္ရမည္
(၈)အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္
(၉)မီးသတ္လုပ္ငန္းကို စိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ရမည္
(၁၀)ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္
(၁၁)မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္
သူျဖစ္ရမည္

 

 

စုံစမ္​းရန္​

https://www.facebook.com/fsd.gov.mm/ိ

7 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *